Skadestånd i brottmål

2020-05-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Skadestånd i brottmål

Måste man betala skadestånd om man döms för brott? Den som döms för brott kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som drabbats av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Som exempel kan nämnas en person som bryter sig […]

Nåd i brottmål

2019-04-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Nåd i brottmål

Dagens blogg handlar om nåd i brottmål, alltså möjligheten att befria någon från ett straff (brottspåföljd) eller mildra straffet. En ansökan om nåd kan enbart avse en dom som det inte längre går att klaga på, dvs som har vunnit laga kraft. En ansökan om nåd handlar vanligen om förhållanden som har inträffat efter domen […]

Vilken uppgift har domstolen i ett brottmål? Vad får domstolen pröva? Några svar på frågor som ställts i debatten om Fittjamålet

2018-05-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Vilken uppgift har domstolen i ett brottmål? Vad får domstolen pröva? Några svar på frågor som ställts i debatten om Fittjamålet

Jag var rättens ordförande när tingsrätten dömde i det så kallade Fittjamålet. Efter domen har jag följt den debatt som den friande domen ledde till, både på sociala medier och i mer traditionella medier. Debatten har spretat och allt uppmuntrar inte till en dialog. Jag tänker då särskilt på hatiska, hetsande och ibland rent rasistiska […]

Brott och straff på nationell och internationell nivå

2017-03-07
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Jag arbetar som tingsfiskal vid Södertörns tingsrätt och dömer i de flesta typer av mål, bland annat brottmål. I mitt vardagliga arbete är det främst svenska regler om brott och straff som aktualiseras. Det finns dock ett internationellt regelverk om brott och straff som jag intresserat mig för. Jag har därför engagerat mig i Amnestys […]

Bevisvärderingen i brottmål, några reflexioner

2016-12-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är oftast inte juridiken som är det svåraste när tingsrätten ska avgöra ett brottmål utan hur den bevisning som lagts fram i målet ska värderas. Utgångspunkten för domstolens prövning är åklagarens gärningsbeskrivning. Av 45 kap. 4 § första stycket 3 rättegångsbalken följer att åklagaren i stämningsansökan bl.a. ska uppge den brottsliga gärningen med uppgift […]