Dags för remissföredragning på Södertörn – förslag om att underlätta för olika familjekonstellationer

föräldrabalkennya lagarremisssociala föräldrarutredning

Tingsrätten får ibland i uppdrag att lämna synpunkter på förslag till nya lagar. Nyligen har tingsrätten fått möjlighet att lämna synpunkter på ett antal förändringsförslag på det familjerättsliga området i utredningen Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv.

När en ny lag ska stiftas tillsätter regeringen ofta en statlig utredning som får i uppdrag att lämna ett förslag på hur lagen ska vara utformad. En person som har lång erfarenhet av de frågor som utredningen berör får leda utredningen. När utredningen är färdig skickas den på så kallad remiss till domstolar, myndigheter och andra berörda aktörer. Regeringen vill veta vad de som är påverkade av förslaget tycker och vilket stöd förslaget har. På det sättet kan regeringen få en bättre bild av vilka konsekvenser förslaget kan komma att få. Syftet är också att säkerställa att kvalitén på de lagar som stiftas är så god som möjligt.

Tingsrättens arbete med en remiss går ofta till på så vis att en person – ofta en yngre domare som genomför sin domarutbildning – presenterar remissen för mer erfarna domare. Det här brukar kallas föredragning. Därefter diskuterar man tillsammans utredningens lagförslag. Ibland har tingsrätten synpunkter på förslaget. Det kan till exempel handla om utformningen av lagtexten eller vilka konsekvenser förslaget kan få för tingsrättens verksamhet.

Förslag på ändrade regler i föräldrabalken

Föräldrabalken är en svensk lag med regler om förhållandet mellan föräldrar och barn. I december 2020 fick en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om föräldraskap. Utredningen skulle också bland annat överväga om det behövs nya regler för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar ansvar för barn. I juni 2022 var utredningen klar. Den skickades sedan till omkring 100 remissinstanser, bland annat Södertörns tingsrätt, för synpunkter.

I utredningen konstaterade man att den svenska lagstiftningen om föräldraskap är en av de mest moderna i världen. Bland annat gäller samma förutsättningar för föräldraskap för samkönade par som för olikkönade par och detta oberoende av om någon av föräldrarna har ändrat könstillhörighet.

Reglerna ska bli mer moderna och lättare att förstå

Enligt utredningen är dock regelverket ibland invecklat och svårt att förstå. För att få till ett mer modernt och enkelt regelverk har utredningen förslagit ett antal ändringar. Bland annat föreslår man att de traditionella föräldrabegreppen mor och far ska ersättas med det könsneutrala begreppet förälder. Utredningen har också föreslagit att språket i lagtexten ska bli modernare och enklare.

Reglerna ska göra det lättare för olika familjekonstellationer

Enligt utredningen borde reglerna också anpassas för familjer där fler än två vuxna tar ansvar för barnet. Det kan till exempel röra sig om familjer med separerade föräldrar där ena eller båda föräldrarna träffat en ny partner som är med och tar ansvar för barnen. Ett annat exempel är så kallade stjärnfamiljer. Det är familjer som kan bestå av flera än två vuxna som väljer att skaffa barn tillsammans. I utredningen kallas de personer, som inte är föräldrar i juridisk mening, för sociala föräldrar.

I dagsläget kan det vara svårt för sociala föräldrar att fatta viktiga beslut kring barnet eftersom de inte är vårdnadshavare. Det kan också bli problem om barnets vårdnadshavare och den sociala föräldern separerar, eftersom den sociala föräldern i den situationen kan bli utesluten från barnets liv trots att hen tidigare kan ha varit en mycket viktig person för barnet. Dagens regler innebär att barnets bästa inte kan tas hänsyn till fullt ut, menar man i utredningen. Man kommer fram till en rad förslag för att se till så att barnets bästa kan beaktas fullt ut. Bland annat ska en vårdnadshavare i framtiden kunna registrera en fullmakt hos Skatteverket för att även den sociala föräldern ska kunna fatta viktiga beslut, såsom val av skola och sjukvård. Ett annat förslag går ut på att ett barn ska kunna ha rätt till umgänge med en social förälder, även efter att den föräldern har separerat från barnets vårdnadshavare.

Södertörns tingsrätt har ställt sig bakom de förslag som utredningen har lämnat.

Läs mer

Vill du läsa mer om lagförslaget? Tryck på länken nedan.

Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv – Regeringen.se