Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Inledning

Företagsrekonstruktion är ett särskilt rättsligt förfarande som syftar till att återställa livskraften hos ett i grunden lönsamt företag som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris. Det kan exempelvis handla om en underleverantör till ett stort företag som flyttar sin verksamhet eller försätts i konkurs eller ett företag som vuxit och fått en för stor kostym när marknaden viker. I syfte att undvika konkurs får företaget ett anstånd med att betala sina skulder, hjälp med att rekonstruera verksamheten och, om vissa förutsättningar är uppfyllda, en möjlighet till skuldnedsättning. Förfarandet infördes 1996, genom lagen om företagsrekonstruktion. Innan dess fanns ackordslagen, som enbart reglerade möjligheten till en ekonomisk uppgörelse mellan företaget och de som hade fordringar på företaget (borgenärerna) genom en skuldnedsättning.

Förutsättningar för att inleda företagsrekonstruktion

Alla näringsidkare har möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion, alltså även riktigt små företag. Av flera skäl har lagen dock främst betydelse för lite större företag. För enskilda näringsidkare finns numera möjligheten att i stället ansöka om skuldsanering. Vidare ska företaget ha betalningssvårigheter – det ska kunna antas att företaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Detta tillstånd brukas kallas illikviditet och innebär att företaget inte har tillgång till vanliga betalningsmedel motsvarande de förfallna skuldernas belopp. Däremot kan det finnas andra tillgångar som på sikt kan användas för att betala skulderna. Tanken är att det ska finnas möjlighet till en omstrukturering av verksamheten i ett tidigt skede, utan att företaget ska tvingas sälja tillgångar för att betala sina skulder.

Ansökan om företagsrekonstruktion görs av företaget självt, till den tingsrätt där det svarar i tvistemål. Om det är fråga om ett bolag är det alltså tingsrätten i den ort där styrelsen har sitt säte. Även en borgenär kan ansöka om företagsrekonstruktion men den möjligheten tycks inte utnyttjas i praktiken. Ansökningsavgiften är för närvarande 2 800 kr. Ansökan ska innehålla en kortfattad redogörelse för företagets ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna, en förteckning över företagets borgenärer samt en redogörelse för hur verksamheten ska bedrivas och hur en uppgörelse ska kunna nås med borgenärerna. Slutligen ska ansökan även innehålla ett förslag på rekonstruktör och uppgifter som styrker dennes lämplighet. Det ankommer alltså på företaget att innan ansökan görs hitta en lämplig person som är beredd att åta sig uppdraget som rekonstruktör. Saknar ansökan ett förslag på rekonstruktör som kan godtas av tingsrätten, eller finns det andra brister, kan ansökan komma att avvisas.

Beslut om företagsrekonstruktion

Om ansökan uppfyller de krav som lagen ställer upp ska tingsrätten genast fatta beslut, vilket normalt sker samma dag. I samband med ett beslut om företagsrekonstruktion ska tingsrätten utse rekonstruktör och bestämma tidpunkt för borgenärssammanträde, vilket ska hållas inom tre veckor från beslutet. Borgenärernas inställning till rekonstruktionen är ofta av avgörande betydelse för om den kommer att lyckas. Vid borgenärssammanträdet får borgenärerna tillfälle att ge sin syn på om rekonstruktionen bör fortsätta. Om en borgenär motsätter sig fortsatt företagsrekonstruktion och syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått, ska tingsrätten besluta att den ska upphöra.

Ett beslut om företagsrekonstruktion medför att företaget får ett betalningsanstånd (moratorium) beträffande skulder som uppkommit före beslutet. Utmätning eller annan verkställighet för betalning av en sådan skuld får som huvudregel inte ske. En borgenär kan inte begära företaget i konkurs utan en sådan ansökan ska, förutom i vissa undantagsfall, förklaras vilande till dess företagsrekonstruktionen upphör. Om däremot företaget begär sig självt i konkurs och den ansökan bifalles av tingsrätten, upphör företagsrekonstruktionen omedelbart.

Företagsrekonstruktionens gång

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader från beslutet. Det finns dock möjlighet för företaget att begära förlängning av tiden med tre månader i taget. Efter ett år finns det inte längre möjlighet till förlängning men om en ackordsförhandling är beslutad pågår företagsrekonstruktionen tills den är avslutad.

Under företagsrekonstruktionen behåller företaget rådigheten över sin egendom. Förfarandet skiljer sig alltså från konkurs där företagets egendomen övergår till ett konkursbo som företräds av konkursförvaltaren. Företagets ställföreträdare har dock en långtgående upplysningsplikt gentemot rekonstruktören och ska följa dennes anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. Vidare krävs rekonstruktörens samtycke för att vidta vissa viktigare rättshandlingar, som att betala gamla skulder, åta sig nya förpliktelser eller sälja betydelsefull egendom. Inhämtas inte sådant samtycke är rättshandlingen ändå giltig men samtidigt finns risken att förtroendet mellan rekonstruktören och företagsledningen rubbas. Rekonstruktören kan begära att företagsrekonstruktionen ska upphöra om hen inte längre tror att syftet med den kan uppnås.

En företagsrekonstruktion kan innebära både en rekonstruktion i sak, till exempel omförhandling av avtal, förändring av rutiner, försäljning av egendom eller andra åtgärder som kan öka inkomsterna och minska kostnaderna, och en finansiell rekonstruktion, vilket normalt sker genom en skuldnedsättning efter ett offentligt ackord. Det är företaget som begär förhandling om offentligt ackord (ackordsförhandling) vid tingsrätten och då presenterar ett ackordsförslag som anger hur mycket företaget erbjuder i betalning och när betalning ska ske. Om tingsrätten beslutar om ackordsförhandling ska ett nytt borgenärssammanträde hållas, denna gång för att rösta om ackordsförslaget. Förslaget riktar sig till alla borgenärer vars fordringar uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion och ska ge varje borgenärer minst 25 procent av fordringens belopp. Vid borgenärssammanträdet måste minst 75 procent av de närvarande borgenärerna, representerande minst 75 procent av de sammanlagda fordringarnas belopp, rösta för förslaget. Om borgenärerna erbjuds minst 50 procent av sin fordran räcker det med 60 procents majoritet. Om tillräcklig andel av de röstande och av de sammanlagda fordringarna röstar för förslaget, fastställs ackordet av tingsrätten. Ackordet blir bindande för alla borgenärer, oavsett om och hur de röstade, såväl kända som okända.

Avslutande av företagsrekonstruktionen

Om företagsrekonstruktionen inte innefattar en ackordsförhandling är syftet uppnått när alla planerade åtgärder har vidtagits och då kan företaget begära att den ska upphöra. Om en ackordsförhandling genomförs är övriga åtgärder normalt vidtagna när ackordet fastställts och då är syftet uppnått när det beslutet vunnit laga kraft. Efter att tingsrätten avslutat ärendet är tanken att företaget ska fortsätta med sin verksamhet och klara sig på egna ben igen.

Slutord

Antalet ärenden om konkurs respektive företagsrekonstruktion skiljer sig dramatiskt åt. 2018 kom det in över 630 ansökningar om konkurs till Södertörns tingsrätt medan antalet ansökningar om företagsrekonstruktion enbart var 24. Företagsrekonstruktion är knappast lösningen för alla företag med ekonomiska bekymmer men med lite mer information om vad förfarandet innebär kanske några livskraftiga företag till kan rekonstrueras och på så sätt undvika en konkurs.