När kan domstolen avgöra ett mål utan förhandling?

rättegång

Möjligheten att avgöra ett mål eller ärende utan förhandling varierar beroende på vad saken gäller och regleras i olika författningar. Brottmål och tvistemål ska som huvudregel avgöras efter en huvudförhandling. I rättegångsbalken finns däremot undantag till denna huvudregel. Utan sådan förhandling får rätten avgöra ett tvistemål bland annat om huvudförhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna. Brottmål får avgöras utan huvudförhandling bland annat om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, om huvudförhandling varken begärs av någon av parterna eller behövs med hänsyn till utredningen i målet.