Vad är en klagan över domvilla?

domvillagrovt rättegångsfelklagan

En klagan över domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som inte längre kan överklagas ska undanröjas (tas bort) på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet. Med grovt rättegångsfel menas – förenklat uttryckt – att domstolen i processen gjort ett mycket allvarligt fel i handläggningen. Ett exempel kan vara att en part inte fått del av utredning i målet som varit betydelsefull för målets utgång.

En klagan över domvilla görs hos hovrätten om den gäller ett avgörande från en tingsrätt och hos Högsta domstolen om det gäller ett avgörande från hovrätten.

Bestämmelserna om domvilla finns i 59 kap. 1–5 §§ rättegångsbalken.