Vad är en ordningsbot?

Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt av bland annat polis och tullanställda. Om den som fått boten godkänner den så behöver inte åklagaren ta ärendet vidare till domstol.
En godkänd ordningsbot motsvarar en dom som vunnit laga kraft. Det innebär att den normalt inte kan ändras. Ordningsboten syns sedan i belastningsregistret.
Man kan bara utfärda ordningsbot för brott som har penningböter i straffskalan.
Beloppet man ska betala är lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor.