Vad är en rättstolk?

En rättstolk är en tolk som har en särskild kompetens för att kunna tolka för rättsväsendet.

För att bli rättstolk ska man vara auktoriserad tolk och genomgå särskilda skriftliga och muntliga prov för rättstolkar.

Det är Kammarkollegiet som håller i examinationen. Det är också Kammarkollegiet som utövar tillsyn över rättstolkarna.