Vad är ett domstolsärende?

En rättslig fråga vid allmän domstol handläggs antingen som ett mål eller ett ärende. Handläggningen av mål vid allmän domstol regleras huvudsakligen i rättegångsbalken.

En fråga som inte ska handläggas som ett mål med stöd av rättegångsbalken hanteras i stället som ett domstolsärende. För handläggningen gäller då enligt huvudregeln lagen (1996:242) om domstolsärenden. För vissa handläggningsfrågor kan det dock finnas särskilda regler i annan lag.

Exempel på frågor som handläggs som domstolsärenden är anordnande av godmanskap eller förvaltarskap och förordnande av bodelningsförrättare, boutredningsman eller skiftesman. Även överklaganden av vissa myndigheters beslut kan komma att handläggas som domstolsärenden. Det gäller till exempel överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering.