Vad är prövningstillstånd?

Om tingsrätten har meddelat en dom eller ett beslut kan man överklaga avgörandet till hovrätten. Hur man gör för att överklaga framgår av tingsrättens dom. I tingsrättens dom står också om det krävs prövningstillstånd i hovrätten. I tvistemål och i vissa brottmål krävs nämligen att hovrätten först bestämmer om målet ska tas upp till prövning i hovrätten. Ett sådant beslut kallas prövningstillstånd. Det är alltså hovrätten som avgör om prövningstillstånd ska meddelas eller inte.
Om hovrätten ger prövningstillstånd kommer den att pröva målet på nytt i de delar av tingsrättens dom eller beslut som har överklagats. Hovrätten kan också bestämma att prövningstillståndet bara ska gälla för en del av målet.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:
– När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
– Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.
– Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
– När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel om tingsrätten har begått ett allvarligt misstag.
Om man inte får prövningstillstånd i hovrätten gäller tingsrättens dom eller beslut.