Vad gör Högsta domstolen?

Högsta domstolen är Sveriges högsta instans för bland annat brottmål och tvistemål.

Det innebär att mål kan överklagas dit och att Högsta domstolen bestämmer slutligt i målet.

För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel prövningstillstånd. Det meddelas ca 100 prövningstillstånd per år.

Huvudregeln är att prövningstillstånd ges om Högsta domstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall.

Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning och domvilla.

En ansökan om resning är en begäran om att en dom som inte längre kan överklagas ska prövas på nytt.

För att ansökan ska beviljas krävs att särskilda omständigheter finns. Det kan till exempel vara att nya viktiga bevis som inte tidigare var kända har kommit fram och att dessa medför att målet sannolikt skulle fått en annan utgång.

En klagan över domvilla är en begäran om att en dom som inte längre kan överklagas ska tas bort på grund av att det har förekommit ett allvarligt fel från domstolens sida som kan ha påverkat utgången av målet.

Det är bara en mycket liten andel av alla resningsansökningar och klagomål över domvilla som kommer in till Högsta domstolen som beviljas.