Vad innebär retroaktivitetsförbudet?

Retroaktivitetsförbudet innebär inom straffrätten att den som har gjort sig skyldig till ett brott inte ska dömas till svårare straff än det som gällde när brottets begicks.

Man kan inte heller dömas för en handling som inte var kriminaliserad när man begick den, men som senare har blivit kriminaliserad.

Retroaktivitetsförbudet hittar vi i en av våra grundlagar, nämligen i 2 kapitlet 10 § Regeringsformen.

Den här principen finns också i Europakonventionen och i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.