Vad kallas parterna i ett tvistemål?

Parterna i ett tvistemål kallas för kärande och svarande.

Tvistemål är mål som handlar om till exempel avtal, pengar eller vårdnad om barn.

Kärande är den person som startar domstolsprocessen genom att ansöka om stämning. Svarande är den person som kärandens stämningsansökan riktar sig mot.

Man brukar säga att käranden och svaranden i ett mål är varandras motparter.