Vem kontrollerar myndigheterna?

jkjojustitiekanslernjustitieombudsmannen

Allmänt om kontroll av myndigheterna

Att myndigheter följer lagar och förordningar är mycket viktigt för tilltron till den offentliga förvaltningen.

Genom att medborgarna har möjlighet att överklaga olika myndigheters beslut till allmän domstol eller förvaltningsdomstol kan domstolarna pröva hur en myndighet har tillämpat reglerna. En tingsrätts dom eller beslut kan som huvudregel överklagas till hovrätten.

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern

Riksdagens ombudsmän, i dagligt tal Justitie­ombudsmannen (JO), har riksdagens uppdrag att granska att de som utövar offentlig verksam­het följer lagar och andra författningar samt i övrigt sköter sina uppgifter. Riksdagens om­budsmän tar emot anmälningar från allmänheten men kan också på eget initiativ inleda under­sökningar.

På liknande sätt har Justitiekanslern (JK) regeringens uppdrag att granska dem som utövar offentlig verksamhet. Allmänheten kan också vända sig till Justitiekanslern med klagomål. Vid sidan av sin tillsynsverksamhet har Justitiekanslern också till uppgift att pröva skadeståndsanspråk som riktas mot staten.

Varken riksdagens ombudsmän eller Justitie­kanslern kan ompröva eller ändra en myndig­hets eller domstols beslut.

För vidare läsning: Se Det svenska rättsväsendet (regeringen.se) samt JO:s och JK:s hemsidor.