Kort om adoption

Om du vill adoptera ett barn eller en vuxen inom Sverige måste du ansöka om detta vid tingsrätten. Men vad innebär adoption och under vilka förutsättningar får man adoptera? I det här blogginlägget hittar du kortfattad information om dessa frågor.

Juridiska konsekvenser av adoption

Adoption i Sverige innebär att adoptivbarnet i rättsligt hänseende ska ses som barn till den eller de som adopterat, och inte som barn till tidigare föräldrar. Genom adoptionen utsläcks rättsförhållandet till de ursprungliga föräldrarna, och adoptivbarnet erhåller samma juridiska rättigheter som biologiska barn till adoptanten vad gäller bland annat rätten till arv. Det innebär exempelvis att adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptanten och dennes släkt på samma sätt som andra barn, men inte längre av de tidigare föräldrarna om de inte skriver ett testamente.

En make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. Efter en sådan så kallad styvbarnsadoption ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. I en sådan situation upphör alltså inte de rättsliga banden till båda de ursprungliga föräldrarna.

Ett beslut om adoption kan som huvudregel inte upphävas, men den som har adopterats kan bli adopterad på nytt.

Förutsättningar för adoption

Krav för att bli adoptivförälder

En grundläggande förutsättning för att någon ska få adoptera är att man har fyllt 18 år. Det är bara makar och sambor som får adoptera gemensamt, men det finns inget hinder för ensamstående att adoptera på egen hand.

Vem som får adopteras

En adoption kan avse både ett barn och en vuxen person. En förutsättning för att en adoptionsansökan ska kunna bifallas är i båda fallen att adoptionen med beaktande av samtliga omständigheter är lämplig. Vid adoption av ett barn ska barnets bästa tillmätas avgörande betydelse, och vuxna får endast adopteras om det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptivbarnet och adoptivföräldern.

Krav på samtycke

Ett barn som har fyllt 12 år kan som huvudregel inte adopteras utan eget samtycke. Om den som ska adopteras är under 18 år krävs det som utgångspunkt även samtycke från den eller de föräldrar som har vårdnaden om barnet. Om någon ska adoptera sin makes eller sambos barn, krävs det som huvudregel samtycke från maken eller sambon.

Förbud mot ersättning

En adoption godtas inte om någon har gett eller lovat att ge ersättning för adoptionen eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

Hur går handläggningen av en adoptionsansökan till?

Adoptionsärenden handläggs ofta skriftligen och typiskt sett behöver man alltså inte komma till domstolen för att vara med på något sammanträde. Efter att adoptionsansökan kommit in till tingsrätten kontrollerar domstolen om lagens förutsättningar för adoption är uppfyllda. Om någon uppgift saknas kan tingsrätten behöva kontakta den eller de som ansökt om adoptionen och begära in kompletteringar. Beroende på omständigheterna kan tingsrätten också behöva hämta in yttranden från exempelvis socialnämnden och Migrationsverket eller andra berörda personer. När tingsrätten fattat sitt beslut i adoptionsfrågan skickas det till parterna i ärendet.

Internationell adoption

Med internationell adoption avses att en eller två personer med hemvist i Sverige adopterar ett barn som har sin hemvist i ett annat land. Ett utländskt adoptionsbeslut blir ofta automatiskt gällande i Sverige. Om det inte har fattats något adoptionsbeslut i barnets ursprungsland krävs däremot ett beslut från tingsrätten för att adoptionen ska bli gällande.

Om du är intresserad av att läsa mer om internationell adoption kan du göra det på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida:

Internationella adoptioner – MFoF

Mer information

Om du vill läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om adoption inom Sverige kan du göra det här:

Adoption – Sveriges Domstolar