”Nya LAS” – Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS)

arbetsgivarearbetstagareavskedlagen om anställningsskyddtidsbegränsad anställninguppsägning

Den 30 juni 2022 trädde nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. De nya reglerna börjar dock tillämpas först från och med 1 oktober 2022. Lagen om anställningsskydd (LAS) styr bland annat vad som gäller vid tidsbegränsade anställningar, uppsägning och avsked. LAS påverkar alla arbetstagare och arbetsgivare på arbetsmarknaden.

De nya reglerna i LAS innebär en rad förändringar, varav några av dem är:

  • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl, i stället för det tidigare begreppet saklig grund.
  • Anställningsavtal gäller på heltid om inget annat avtalas, det innebär alltså att heltid blir norm.
  • Alla arbetsgivare utan begränsning av storlek får numera undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist, tidigare var det endast arbetsgivare med upp till tio anställda som kunde undanta två anställda.
  • Anställningsformen särskild visstidsanställning (förkortas SÄVA) ersätter den tidigare anställningsformen allmän visstidsanställning (förkortas AVA/ALVA). I jämförelse med vad som tidigare gällt för allmän visstidsanställning är den enda skillnaden att tiden för övergång från särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning förkortats från två år till tolv månader under en femårsperiod. Allmänna visstidsanställningar som pågår per den 1 oktober 2022 fortsätter att löpa enligt nuvarande regler.
  • När det gäller intermittent anställda, som ofta kallas behovsanställda eller timanställda, så finns vissa konverteringsregler i nya LAS som innebär att om man har tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad så ska man även räkna tiden mellan anställningarna. Det innebär att om en timanställd jobbar vid tre tillfällen under en månads tid så räknas hela månaden som anställningstid.
  • Det finns även vissa övergångsregler att ta hänsyn till. När man bedömer om en SÄVA ska övergå till en tillsvidareanställning så behöver man även ta hänsyn och tillgodoräkna tid från eventuella allmänna visstidsanställningar från och med den 1 mars 2022.

Dessa nyheter får stor betydelse för arbetsgivarna och arbetstagarna i stort eftersom heltid är den nya normen i LAS. Dessa ändringar har alltså gjorts i lagen för att förbättra situationen för visstidsanställda.

  • En anställning ska inte bestå vid tvist om uppsägning. Det här innebär alltså att arbetsgivaren inte behöver betala lön och andra förmåner under en pågående tvist om uppsägning. Om domstolen som prövar frågan däremot ogiltigförklarar uppsägningen ska lön och förmåner ersättas retroaktivt för hela den tid som tvisten pågått.

Eftersom anställningen inte längre ska bestå under en tvist kan man anta att de allmänna skadestånden vid ogiltigförklaring av felaktiga uppsägningar och avskedanden kan komma att öka, men detta kommer rättstillämpningen utvisa. Dessutom ska en anställd som tvistar om giltigheten av en uppsägning inte kunna stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning.

Vissa delar av lagen kan avtalas bort

Vissa delar av den nya lagen är dispositiv. Det betyder att arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer kan enas om andra regler i centrala kollektivavtal. Då gäller de reglerna i stället för lagen.

Arbetsgivare har även fått en utökad informationsskyldighet sedan dessa lagändringar trädde i kraft den 29 juni 2022. Det innebär att arbetsgivare har en utökad skyldighet att lämna skriftlig information till arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Ändringarna har tillkommit till följd av införandet av arbetsvillkorsdirektivet och syftet med införandet är att skapa tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor.