Nytt system för och nytt utseende på brottmålsdomarna

DiBadigitalt brottmålsavgörandedomarmyndigheter

Fredagen den 30 september 2022 stänger tingsrätternas nuvarande system för att utforma domar och domslut i brottmål och påföljande måndag börjar samtliga tingsrätter arbeta i ett nytt digitalt system kallat Diba. Detta innebär stora förändringar för oss som arbetar i tingsrätt men även för er som läser våra domar.

Dagens system

Sedan rättegångsbalken infördes har domen alltid skrivits på papper och undertecknats av domaren i målet. Domaren själv skrev dock till en början mer sällan eller aldrig domen utan domen skrevs ut av särskilt anställd personal som i rasande fart kunde renskriva den på skrivmaskin. Under 1990-talet fick tingsrätterna sedan ett datoriserat målhanteringssystem som effektiviserade arbetet men formen för hur domen ser ut har inte förändrats. Lite förenklat kan man säga att tingsrätterna alltjämt idag har ett verksamhetsstöd som enbart syftar till att skapa en pappersdom. Det är den fysiska handlingen som skrivs ut och skrivs under av domaren som utgör domen i målet. Denna kan dock numera skickas i pdf-format till bland annat andra myndigheter som dock själva får registrera de uppgifter från domen som myndigheten behöver.

Det nya systemet

Med introduktionen av Diba blir domen helt digital. Domen kommer inte skrivas ut på papper och undertecknas av domaren. I stället kommer domen att undertecknas digitalt av domaren i Diba. Alla yrkanden i målet kommer att registreras i systemet i en fast (strukturerad) form, vilket utgör ett kort i systemet. När domen upprättas måste domstolen besvara varje kort, vilket blir tingsrättens dom.

Eftersom alla yrkanden registreras i strukturerad form blir det möjligt för de myndigheter som har tillgång till systemet att automatiskt få den information som myndigheten ska ha utan att domstolen behöver skicka domen manuellt till myndigheten.

Eftersom det bara är myndigheter som automatiskt kan ta emot domen i digital form finns det givetvis fortfarande ett behov av att kunna skicka ut domen i pdf-format via e-post eller på papper via vanligt brev. Detta kommer givetvis att vara möjligt men denna version av domen kommer inte längre att benämnas som en utskrift av domen utan en avskrift.

Domens utformning

Att yrkandena kommer registreras i strukturerad form gör också att domaren själv inte behöver eller ens kan justera hur yrkandena presenteras i domen. I stället kommer detta automatiskt att föras in i domen av systemet. Detta avsnitt kommer därför få ett helt nytt utseende. Domen kommer i pdf-format alltid ha hyperlänkar till alla rubriker, vilket underlättar för den som läser domen t.ex. i telefonen eller på datorn.

Även själva domslutet kommer i viss mån få en annan utformning. I dag åberopar domstolen ofta vissa särskilt angivna lagrum när den dömer i målet. Dessa lagrum förklaras dock inte närmare. I det nya systemet kommer dock en förklaring finnas med till varför bestämmelsen åberopas.

Införandet

Systemet iförs som sagt måndagen den 3 oktober 2022. Detta är första gången som ett så centralt verksamhetsstöd införs på samtliga tingsrätter vid ett och samma tillfälle. Det går givetvis inte att utesluta att vissa problem kommer att uppstå vid driftsättningen, varför samtliga domstolar har tagit höjd för detta vid utsättningen av mål i tiden runt driftsättningen. För de parter som har förhandlingar vid tingsrätten i slutet av september kan införandet innebära att domstolen avstår från att avkunna dom eller väljer att meddela den något senare än normalt med tanke på den osäkerhet som ändå finns vid en så stor förändring som detta ändå är.