Rollen som handledare för notarier

Jag heter Claudia Vadaszi och arbetar som domare vid tingsrätten sedan 2009. Under de senaste åren har jag haft förmånen att vara handledare för många notarier som har tjänstgjort på tingsrätten. I det här inlägget tänkte jag berätta lite närmare om en handledares roll och ansvar och ge en lite mer personlig bild av hur jag ser på mitt uppdrag som handledare. Men först lite kort om vad notarietjänstgöring innebär och vad målet med tjänstgöringen är.

Vad är notarietjänstgöring och vad är målet med notarietjänstgöringen?

På Södertörns tingsrätt arbetar ca 60 notarier och gör sin så kallade notarietjänstgöring, i de flesta fall, under två år. Notarietjänstgöringen är en utbildningstjänstgöring som syftar till att öka antalet jurister med erfarenhet och utbildning utöver de akademiska studierna. Tjänstgöringen vid tingsrätt syftar till att bereda notarien en allsidig utbildning men ska även tillgodose ett arbetskraftsbehov vid tingsrätten. Tyngdpunkten i notariernas tjänstgöring ligger på att arbeta med olika typer av mål och ärenden vid tingsrätten.

Den som påbörjar notarietjänstgöring har stora förväntningar på systematik i introduktion, uppföljning, utvärdering och återkoppling. Det ställer höga krav på domstolen men också på notarierna. En grundläggande förutsättning för att introduktion och handledning ska uppfattas ha god kvalitet är att både notarie och handledare är överens om förutsättningarna.

Notarieplan

Det är viktigt att alla notarier får den utbildning och kan utföra de arbetsuppgifter som omfattas av notarietjänstgöringen. För att säkerställa detta har tingsrätten tagit fram en notarieplan. I notarieplanen anges bland annat målen med notarietjänstgöringen och hur introduktionen av en notarie ska gå till. I notarieplanen regleras också en viktig fråga, nämligen förutsättningarna för och innehållet i den handledning som notarien ska få under sin tid på tingsrätten.

Hur utses en handledare?

I god tid innan notarien börjar på tingsrätten utses en handledare för notarien. När en handledare är utsedd ansvarar denne för att introduktion och handledning kommer till stånd i enlighet med notarieplanen och notariens individuella utbildningsplan. I notariens individuella utbildningsplan antecknas bland annat de samtal som notarien haft med avdelningschefen och handledaren, de olika interna utbildningsmoment som notarien har genomgått samt feedback efter notariens egen förhandling och efter domar och beslut som notarien har skrivit. Handledaren och notariens fadder, som är en äldre notariekollega, samarbetar om notariens introduktion i det praktiska domstolsarbetet.

Till handledare utses en domare på avdelningen – rådman (det vill säga en ordinarie domare) eller en relativt erfaren fiskal (en domare under utbildning). En domare som utses till handledare ska ha ett särskilt intresse av att handleda notarier och i övrigt vara lämplig för uppdraget som handledare.

Handledarens uppgifter och ansvar

En av handledarens främsta uppgifter är att vara ett personligt stöd och bollplank i den praktiska verksamheten och ge notarien konstruktiv feedback. I handledarens ansvar ingår även att se till att notarien får introduktion i bland annat hur man bereder mål och ärenden, förbereder sig inför förhandlingar, skriver anteckningar, protokoll, beslut och domar och hur man gör rättsutredningar. Handledaren ska också se till att notarien under sin första månad på tingsrätten i så stor utsträckning som möjligt arbetar tillsammans med sin handledare framför övriga domare på avdelningen.

I handledarens uppgift ingår vidare att lyssna på notariens egna förhandlingar, läsa några av notariens egna domar och beslut samt att lämna feedback efter förhandlingen och efter att ha läst notariens domar och beslut. I handledarrollen ingår även att se till att notarien genomför de moment som anges i den individuella utbildningsplanen och att dokumentera att momenten har genomförts. Sist men inte minst ska handledaren även delta vid betygsättningen av notarien.

Handledaren ansvarar för att samtliga moment som omfattas av handledaruppdraget genomförs. Det innebär dock inte att handledaren alltid själv ska utföra varje utbildningsmoment utan flera av momenten kan exempelvis ligga på notariens fadder att genomföra.

Handledarens samtal med notarien

Under notarietjänstgöringen ska handledaren hålla både informationssamtal och utvecklingssamtal med notarien.

Under notariens första vecka ska handledaren hålla ett informationssamtal med notarien. Vid samtalet ska notarien få information dels om tingsrätten och avdelningen som notarien ska arbeta på, dels om notarieplanen och den individuella utbildningsplanen.

Övriga handledarsamtal ska hållas i form av utvecklingssamtal. Vid dessa samtal ska såväl notariens arbetsprestationer och utveckling som arbetssituation och trivsel på domstolen diskuteras. Vid utvecklingssamtalen ska handledaren och notarien även följa upp vissa uppsatta delmål som notarien ska uppfylla samt den individuella utbildningsplanen. Handledaren ska vidare, efter samråd främst med de övriga domarna på avdelningen, ge notarien konstruktiv återkoppling på utfört arbete och ge tips och råd om vad notarien kan förbättra under sin fortsatta tjänstgöring.

Att vara handledare är inspirerande, givande och roligt

En bra och handfast handledning är grunden till en bra utbildning och behaglig arbetsmiljö och att åta sig rollen som handledare är därför en ansvarsfylld uppgift. Att vara handledare för notarier är dock inte bara ansvarsfyllt utan är också otroligt inspirerande, givande och roligt. Att handleda en notarie innebär för mig att försöka ge bästa möjliga vägledning och att ge den hjälp och stöttning som notarien behöver i sitt dagliga arbete. Jag försöker arbeta för att skapa en relation med notarien som gör att han eller hon känner trygghet, tillit och förtroende för mig så att vi kan ha en öppen och ärlig dialog kring hur arbetet fungerar och vad han eller hon behöver få hjälp och stöttning kring i sitt dagliga arbete. Handledning kan också handla om att diskutera notariens framtidsplaner och jag försöker ge inspiration och tips inför notariens framtida yrkesval. Som handledare försöker jag även sträva efter att notarien ska känna att min dörr alltid står öppen och att han eller hon kan vända sig till mig oavsett om det rör en enkel fråga i det dagliga arbetet eller någon större fråga kring privatlivet. Att arbeta med så många unga duktiga notarier och att få vara en del av deras fantastiska utveckling är väldigt inspirerande och givande för mig. Jag är tacksam för att jag har fått möjligheten och förtroendet att vara handledare för så många duktiga och trevliga notarier och hoppas att jag får förmånen att få fortsätta med det även i framtiden.