Transpersoners situation i Sverige och ett jämställt bemötande av transpersoner

Transpersoner bemötande

Zafire Vrba

Fredagen den 4 maj var Zafire Vrba på besök på Södertörns tingsrätt och pratade om transpersoners situation i Sverige och ett jämställt bemötande av transpersoner. Zafire Vrba är konstnär och pedagog och håller även i utbildningar om transpersoner. Zafire Vrba pratade i mångt och mycket utifrån personliga erfarenheter. Det gjorde att föreläsningen blev personlig och intressant. Här nedan sammanfattas huvuddragen av det som sades.

Vad är en transperson och vad kan forma en könsidentitet

Ordet trans är ett paraplybegrepp som täcker de personer som på något sätt har en könsidentitet eller ett könsuttryck som skiljer sig från samhällets normer. En transperson har alltså en normbrytande könsidentitet eller könsuttryck.
Zafire Vrba berättade om de många olika könsidentiteter som finns idag i samhället och ställde det i relation till att det i lagens mening endast finns två kön; man och kvinna. Zafire Vrba berättade vidare att det finns normer som styr könsidentiteten, och att kön kan bestämmas på olika sätt:

  • juridiskt, det vill säga att lagen säger att alla måste ha ett registrerat kön
  • kroppsligt, det vill säga hur vår kropp ser ut
  • socialt, det vill säga hur omgivningen ser på oss
  • identitet, det vill säga hur vi ser på oss själva.

Enligt Zafire Vrba följs de olika sätten att bestämma kön åt hos de flesta människor, och de har en s.k. linjär könsidentitet. De som har en linjär könsidentitet i enlighet med samhällets normer kallas cis-personer. Det finns också individer som på en eller flera punkter avviker från samhällets normer och där de ovan nämnda sätten att bestämma kön inte följs åt. Dessa personer har en s.k. normavvikande könsidentitet eller könsuttryck. Enligt Zafire Vrba kan de som lever enligt, och anpassar sig till, samhällets normer få en fördel, medan de som avviker från dessa normer kan drabbas på ett ofördelaktigt sätt. Detta kan medföra att om en person gynnas av normerna så tänker denne inte ens på dessa, medan om personen missgynnas av normerna blir problematiken väldigt närvarande
Zafire Vrba gick också igenom våra sju diskrimineringsgrunder som baseras på kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, ålder, religion och funktionshinder samt påpekade att vissa saker inte finns med i lagen såsom exempelvis diskriminering på grund av klasstillhörighet, utseende och relationstillhörighet.

Flera tankeväckande perspektiv

Zafire Vrba pratade också om hur det ”normala” i ett samhälle gör att saker och ting som avviker från detta betraktas som ”onormalt och avvikande”. Som ett exempel på detta tog Zafire Vrba upp begreppet funktionshinder och att de ”hinder” som förknippas med detta egentligen formas av strukturer i samhället och samhällets uppfattningar och värderingar om vad som är normalt. Zafire Vrba poängterade att en person som har någon form av funktionsnedsättning i sig inte behöver vara hindrad att leva ett normalt och bra liv, utan det är hur samhället och dess värderingar är utformade som gör att personen blir funktionshindrad.
Enligt Zafire Vrba gäller det ovan nämnda även när en person har en annan könsidentitet eller ett annat könsuttryck än majoriteten i samhället. När personer med en annan könsidentitet än kvinna eller man diskrimineras eller betraktas som onormala eller avvikande har detta sin grund i hur samhällets värderingar och uppfattningar är utformade vad gäller vad som är normal könsidentitet eller normalt könsuttryck. Dessa värderingar och uppfattningar bestämmer sen hur omgivningen i det praktiska livet behandlar sina medmänniskor.  Om alla kan förstå detta, ja då kan alla enligt Zafire Vrba börja se vissa strukturer i samhället som skapar dessa ”problem”. En ökad förståelse leder till ett bättre och mer jämställt bemötande av transpersoner.

Transpersoners situation i Sverige

Zafire Vrba redogjorde också för en undersökning (RFSL: Transpersoners hälsa, 2017)  från 2017 om transpersoners hälsa. Det statistiska underlaget har visat att transpersoner har sämre fysisk och psykisk hälsa samt att en stor andel i undersökningen har svarat att de haft allvarliga funderingar på att ta sitt liv. Zafire Vrba berättade också om svårigheter för transpersoner att få ett bra och relevant bemötande vid vårdkontakt när de sökt könsbekräftande vård eller andra typer av hjälpmedel och behandlingar. Zafire Vrba berättade också att transpersoner varit tvungna att låta tvångssterilisera sig för att kunna få vissa behandlingar eller för att kunna juridiskt ändra sitt kön. Detta ända fram till 2013.
Föreläsningen avslutades med en diskussion om hur tingsrätten som arbetsplats kan bli bättre på ett jämställt bemötande.