Vikten av vidareutbildning

Jag håller tillsammans med en domare på min avdelning en utbildning som handlar om handläggning av ungdomsmål. Kursen hålls för domstolshandläggare som vill ha lite djupare kunskaper om ungdomsmål. Jag tänkte i det här blogginlägget berätta om mina reflektioner kring vikten av vidareutbildning. Mitt läraruppdrag har stärkt mig i uppfattningen att vidareutbildning är viktig för den som arbetar som domstolshandläggare på en domstol.

Varför ska man vidareutbilda sig?

Den första frågan man kan ställa sig är, varför ska man egentligen vidareutbilda sig? Det finns naturligtvis många svar på den frågan. Ett viktigt svar är att man genom utbildning får en förståelse för varför man gör på ett visst sätt. Om man förstår varför man gör något kommer engagemanget i de allra flesta fall av sig själv. Engagemang som drivkraft är oslagbart, och dessutom smittar engagemang!

Handläggare har ett viktigt jobb i att sköta kontakten med dem som, oavsett anledning, behöver ha kontakt med domstolen. Att ha deras förtroende är av största vikt för det fortsatta arbetet. Förtroendet tror jag framför allt uppstår om de som kontaktar domstolen känner att medarbetarna på domstolen är engagerade i sin uppgift och har kunskap inom området. En vidareutbildning ger kunskap och bidrar starkt till ökat engagemang. 

Att engagera sig så att just ungdomar och deras vårdnadshavare känner förtroende för domstolen känns oerhört viktigt och att känna vikten av det man gör blir i högsta grad påtagligt när man arbetar med dessa typer av ärenden.

Ungdomsmål

Den kurs som jag och min kollega håller har ett tema som i sig är ett tacksamt ämne i fråga om att skapa engagemang. Ungdomsmål är något som alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Under utbildningen går vi igenom handläggningen av dessa typer av mål från början till slut och fördjupar oss särskilt i vissa delar.

Ungdomsmål skiljer sig från andra mål bl.a. på det sätt att det finns särskilda frister för handläggningen. Detta gör att dessa mål behöver prioriteras och att hanteringen ofta behöver ske snabbare i jämförelse med andra mål. Det ställer stora krav på väl utarbetade rutiner och i vissa fall speciell kompetens både hos domare och handläggare. Det finns även särskilda påföljder (straff) för ungdomar. Om man som handläggare har kunskap om de olika påföljderna för ungdomar får man också förståelse för vilket underlag som behövs för att en ungdom ska få den lämpligaste påföljden utifrån det brott som begåtts och med hänsyn till den unges personliga förhållanden. Utbildningens syfte är att ge fördjupade kunskaper om detta och även i övrigt att öka förståelsen för målens karaktär. På så sätt ges bättre förutsättningar för en bra hantering av målen. Ökad kompetens gör också att man som handläggare kan ge de inblandade ett bättre bemötande.

Erfarenhetsutbyte – lära av varandra

En stor del av kursen går också ut på att ha en dialog kring gemensamma arbetsuppgifter och att få ta sig tid till reflektion kring det egna arbetet och om varför man gör på ett visst sätt. Det handlar alltså inte bara om att jag som lärare lär ut något utan en viktig aspekt är det erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna som en kurs möjliggör. Vi har otroligt mycket att lära av varandra och det är en av anledningarna till att man alltid, trots en lång dag, kommer från ett utbildningstillfälle uppfylld av ny energi.

Utbildning under pandemin

Vidareutbildning handlar som sagt ofta om erfarenhetsutbyte och det kunskapsutbyte som sker i kontakten med övriga deltagare. Att detta är svårare att få till i dessa tider när man inte kan samlas på samma sätt som tidigare är självklart. Dock inte omöjligt. Efter viss omställning tror jag att man tom kommer att se vissa fördelar med att ha kurser och utbildningar digitalt. Det ger till exempel fler möjligheter till deltagande trots långt avstånd till utbildningslokalen och andra praktiska hinder.

Domstolsverket har många olika utbildningar på olika nivåer. För närvarande är många av dem av förklarliga skäl pausade men förhoppningsvis kan vi snart, om än i annan form, komma igång med denna viktiga del av arbetet igen.