Alexander var EU:s ögon och öron i Kosovo

domarkåpaEUinternationellt samarbeteKosovo
Varje år sänds ett flertal medarbetare inom Sveriges Domstolar ut på
utlandstjänstgöring. En av dem är Alexander Fassihi, som precis har återvänt
efter nästan två års tjänstgöring i Kosovo.

Sedan oktober 2020 har Alexander tjänstgjort vid den EU-gemensamma rättsstödsinsatsen EULEX Kosovo, där han har haft en roll som Mobile Monitor (Justice).

Sveriges Domstolar har sedan 2008 sänt ut personal till EULEX Kosovo. Uppdraget har bland annat gått ut på att övervaka och ge stöd till rättsliga institutioner i Kosovo.

I sitt uppdrag har Alexander fått följa och rapportera om utvalda domstolsförhandlingar. Extra fokus har varit på särskilt uppmärksammade mål där det kan finnas en risk för ett tryck på åklagare eller domare. Men det har också varit mål utvalda utifrån olika teman, exempelvis könsbaserat våld, krigsbrott och korruption. Andra delar i uppdraget har varit att lämna synpunkter på lagförslag och observera rekryteringsprocessen av nya domare och åklagare.

Rekrytering av domare fungerar på ett annat sätt än i Sverige. I Kosovo anordnas en nationell utlysning för nya domare med ett stort antal sökande. Efter flera prov och intervju utser presidenten de nya domarna efter rekommendation från rekryteringspanelen. Därefter börjar domarna sin domarutbildning innan de börjar jobba som domare.

– Vi har funnits på plats för att följa processen och har fungerat som EU:s ögon och öron på marken förklarar Alexander.

Bra erfarenhetsutbyte

I Sverige har Alexander utbildat sig till domare genom att gå den så kallade domarbanan. 2020 blev han assessor vid Hovrätten för Västra Sverige.

Under sin tid i Kosovo fick han möjlighet att knyta värdefulla kontakter och dela erfarenheter med kollegor från andra länder. I missionen fanns personal från bland annat Rumänien, Finland, Belgien, Norge och Spanien.

– Det har varit utvecklande och lärorikt att arbeta tillsammans kollegor från olika delar av Europa. Det har gett mig en inblick i hur rättssystemen ser ut i olika länder, inte bara i Kosovo, berättar Alexander.

Stora skillnader

Alexander kan se både likheter och skillnader mellan hur rättsväsendet fungerar i Sverige jämfört med i Kosovo.

I Kosovo är de allmänna domstolarna indelade i tre instanser som motsvarar tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. När det gäller förvaltningsdomstolarna så ser det lite annorlunda ut. I de mål som Alexander följde fanns det inte nämndemän utan domstolen bestod av antingen en eller tre juristdomare beroende på brottets allvar.

– Sverige har kommit långt när det gäller att effektivisera domstolsväsendet. I Kosovo tar det längre tid att få sitt ärende prövat i domstol, förklarar han.

Klädsel i rättssalen

Men Alexander tycker också att det finns en del vi kan lära av kollegorna i Kosovo.

– Det är kanske en liten sak, men ett exempel är klädseln på de som deltar vid en domstolsförhandling. I Kosovo bär domare, åklagare och advokater kåpor, men i olika färg. Jag tycker att det bra eftersom det blir tydligt för alla att se vem som är vem, säger Alexander.

Uppmuntrar fler att göra utlandstjänstgöring

Trots att Alexanders tid i Kosovo har präglats av covid-19 och de restriktioner som pandemin har inneburit så är han mycket nöjd med sin utlandstjänstgöring.

– Jag har bott i Pristina, Kosovos huvudstad, som har runt 200 000 invånare. Det var jobbigt med covid som till en början begränsade möjligheterna att träffas fysiskt. Men Pristina är en social och inbjudande stad där jag har trivts väldigt bra.

Alexander rekommenderar alla som är nyfikna på utlandstjänstgöring att söka.

– Under min tid i Kosovo har jag fått möjlighet att stanna upp och reflektera över hur rättssystemet fungerar i Sverige. Det är givande att få perspektiv på sitt eget arbete.

Det beror ju såklart på hur din familjesituation ser ut, men att göra utlandstjänstgöring var mycket enklare än vad jag trodde. Jag har fått bra stöd och hjälp under hela resan, avslutar Alexander.

Nu väntar ett nytt kapitel för Alexander som precis har börjat sitt nya jobb på enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) på Justitiedepartementet.