Domstolen och COVID-19

coronacoronavirusCOVID-19sars cov-2

COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål är prioriterade. Enligt samma rapport är domstolarna i Finland alltjämt öppna, men brådskande mål är prioriterade. Domstolarna i Danmark är satta i ”nödläge” och behandlar endast brådskande ärenden. Detta är information som vi har fått från Domstolsverkets avdelning för kompetensutveckling och internationella relationer. Läget kan naturligtvis komma att ändras med kort varsel.

I Sverige ansvarar varje domstol själv för sin verksamhet och kan besluta om enskilda regler. Det är vi inte ensamma om, utan så är det i många andra länder också. Än så länge är olika delar av landet olika hårt drabbade. I Stockholmsregionen, som tillhör ett av de områden som för närvarande är hårt drabbad, måste domstolarna hantera den nya situationen. Många av domstolarna publicerar egen information på sin hemsida och så gör även Södertörns tingsrätt. Men det är ändå så att människor ringer till oss och har frågor och funderingar. Det kan röra alltifrån vad som händer med den egna förhandlingen till hur tingsrätten tänker när det gäller säkerheten för den som ska komma till en förhandling.

Vad kan du Eva-Lena Norgren, i egenskap av lagman, säga för domstolens räkning?

Vi har beslutat att för närvarande prioritera förhandlingar med frihetsberövade, häktningsförhandlingar, ungdomsmål, familjemål där barn riskerar att fara illa och brådskande ärenden som till exempel konkurser. Vi har lagt om vårt arbete så att ungefär hälften av medarbetarna arbetar på distans för att minska antalet människor som finns på plats och därmed förhindra onödig smittspridning i samhället. Vid minsta symtom ska medarbetare hålla sig hemma. Vi är noga med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Vi har utökat vår städning och stängt vissa salar och utrymmen helt eftersom de inte behöver användas när vi nu har färre utsättningar och i stället satsa mer på de utrymmen som vi fortsatt kommer att använda. Vi har dessutom installerat ett särskilt skyddsglas så att våra ordningsvakter och de människor som ändå kommer till domstolen inte ska komma i kontakt med varandra på samma sätt som tidigare.

När det gäller de mål som nu ställs in är tanken att de inte ska komma i ett sämre läge jämfört med nyinkomna mål utan de märks upp på ett särskilt sätt så att de kan sättas ut före senare inkomna mål när läget återgår till det mer normala. Många domare försöker också att hålla förlikningsdiskussioner på telefon med parter i de dispositiva tvistemålen, som till exempel rör krav på betalning och som nu ställs in.

Vi har dessutom sett till så att mål som pågår tre eller fler förhandlingsdagar är bemannade med två juristdomare i fall någon av domarna skulle bli sjuk. Då kan målet ändå slutföras av den domare som är på plats, förklarar Eva-Lena Norgren. Så har till exempel redan skett i ett mål, som inte behövde ställas in eller tas om när en av två domare blev sjuk.

Men det är inte enbart tingsrättens medarbetare som jobbar på distans och använder sig av mer digitala lösningar jämfört med tidigare utan även de som normalt kommer till domstolen berörs.

Vi håller våra häktningsförhandlingar via videolänk eller Skype och det kan också bli aktuellt för vissa huvudförhandlingar. Vittnen har också kunnat vara med på telefon i några fall, fortsätter Eva-Lena Norgren.

Nya digitala lösningar undersöks hela tiden och för närvarande undersöker tingsrätten möjligheter för tolkar att genomföra simultantolkning av förhandlingar där parterna är med på länk men där tolken inte längre kan sitta tillsammans med den person som hen ska tolka för.

Ungefär en tredjedel av tingsrättens nämndemän är 70 år eller äldre och de tillhör därmed en särskild riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten.

Szilárd Rado, du är administrativ direktör och chef för vår nämndemannaenhet. Vilka åtgärder har ni vidtagit?

De nämndemän som är 70 plus kallas för närvarande inte till några förhandlingar eftersom de tillhör en särskild riskgrupp. Våra domstolsvärdar som brukar visa människor till rätta när de kommer till domstolen finns inte heller på plats. Många av dem tillhör också riskgruppen. För att inte hamna i ett läge där vi saknar nämndemän har tingsrätten tagit kontakt med några av kommunerna i domsagan för att höra efter om möjligheterna att utse ytterligare nämndemän, säger Szilárd Rado.

Situationen på domstolen kan så klart förändras snabbt. Och för dig som framöver vill följa tingsrättens planering kan vi rekommendera att du går in på vår hemsida som vi regelbundet uppdaterar med anledning av COVID-19.

Med hänsyn till att mål med kort varsel kan behöva ställas in lägger tingsrätten för närvarande inte ut några förhandlingslistor. Den som berörs av en inställd förhandling kommer alltid att kontaktas av domstolen. En kallelse gäller fram tills att du får annan information från domstolen.