Domstolsverket utreder förutsättningarna för ett kommande utvecklingssamarbete med Armenien

Armenienbemötandedomarrollenetikkommunikationutvecklingsprojekt

Diskussioner vid Academy of Justice avseende kommande arbetsinsatser och samarbete.

I slutet av september besökte Domstolsverket Armeniens huvudstad
Jerevan för att undersöka förutsättningarna för ett kommande
utvecklingssamarbete. Det tilltänkta projektet syftar till att stärka
kapaciteten hos de armeniska domarna och öka förtroendet för
domstolarna i landet.

Den politiska utvecklingen i Armenien under 2018, landets så kallade sammetsrevolution, har haft omvälvande betydelse för det armeniska samhället och för landets rättsväsende. Landets regering har påbörjat reformer för att uppnå ett oavhängigt och effektivt rättsväsende.

Det nu aktuella projektet tar sikte på utbildning och vidareutbildning av domare. Centrala frågor rör domarrollen, etik och integritet. Även bemötandefrågor och kommunikation med massmedia samt kopplingen till allmänhetens förtroende är av central betydelse. Vidare övervägs etablerandet av pilotdomstolar som ett medel för nå ut till den dömande verksamheten och möjliggöra hållbarhet och långsiktiga effekter.

Målsättningen är att stärka en domarkultur med etiskt uppträdande, integritet och självständighet samt att domarkåren ska få förutsättningar att möta allmänhetens förväntningar på rättssäkerhet.

Vid besöket deltog Jonas Högström (Enhetschef, Rättsavdelningen, Enheten för internationella relationer), Ludvig Becking (Projektledare, Internationell samordnare), Märit Bergendahl (Chefsrådman, Göteborgs tingsrätt), Elisabet Wass Löfstedt (Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt), Robert Sandell (Biträdande enhetschef och kompetensutvecklare, Enheten för lärande) och Erik Havelius (Hovrättsassessor och kompetensutvecklare, Domstolsakademin). Under besöket träffade de den svenska ambassadören, Academy of Justice, Supreme Judicial Council, Ministry of Justice, Chamber of Advocates och General Assembly of Judges samt ett antal företrädare för det armeniska civilsamhället och internationella aktörer.

Vid mötena presenterades och diskuterades huvuddragen i projektet och en eventuell arbetsfördelning i syfte att utvärdera möjligheterna för ett kommande samarbete.

Det var glädjande att notera att det finns en genuin vilja hos de armeniska aktörerna att etablera ett samarbete som bygger på det projektförslag som vi under en längre tid har arbetat fram tillsammans, säger Ludvig Becking, projektledare vid Domstolsverket.

Vid sidan av sin huvudsakliga uppgift att avgöra mål och ärenden som kommer in till domstolarna så har Sveriges Domstolar genom Domstolsverket även regeringens uppdrag att bidra i internationella insatser. Under senare år har Sveriges Domstolar varit engagerade i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Bosnien-Hercegovina och Albanien.

Bildtext: Molntäcket lättar och på andra sidan gränsen till Turkiet framträder berget Ararat.

Bild: Erik Havelius

Bild: Domstolsakademin, Armenien