Dubbla minimistraff för flera brott från och med 1 januari 2024

brott mot tillståndsplikten för explosiva varordubbla minimistraffdubbla straffsmuggling av explosiv varavapenvapenbrottvapensmuggling

Från och med den 1 januari 2024 har straffen skärpts för tolv brott som anses ha en tydlig koppling till det ökade grova våldet i samhället. Lagändringarna innebär dubbla minimistraff för bland annat grovt vapenbrott. I det här blogginlägget kan du läsa om vilka brott som omfattas och varför riksdagen har beslutat om lagändringarna.

Brott med tydlig koppling till det grova våldet

Bakgrunden till lagändringarna är det ökade grova våldet i samhället där skjutningar och sprängningar inom den kriminella miljön är ett växande och mycket svårt problem. I sitt förslag till lagändringarna skriver regeringen att faran för allmänheten har ökat och att personer utanför de kriminella konflikterna drabbas i större utsträckning än tidigare eftersom sprängningar förekommer i flerfamiljshus och då våld riktas direkt mot anhöriga. Regeringen skriver vidare att den ökade tillgången på vapen och explosiva varor i samhället tillsammans med den ökade benägenheten att använda dessa inom kriminella miljöer är systemhotande och utgör ett allvarligare problem. Regeringen har därför föreslagit att straffen för de brott som har en tydlig koppling till det grova våldet som skjutningar och sprängningar måste skärpas. Förslaget riktar sig på brott som har att göra med innehav av vapen, otillåten hantering av explosiva varor och smuggling av vapen och explosiva varor. Syftet med förslaget är att markera allvaret i dessa brott som ofta begås i kriminella nätverk och förbättra möjligheterna att bekämpa den här typen av kriminalitet. Riksdagen har godtagit regeringens förslag och lagändringarna har börjat att gälla från och med 1 januari 2024.

Vilka brott som omfattas och vad innebär lagändringarna?

Lagändringarna innebär nya straffskalor för följande brott: vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Alla dessa brott är indelade i brott av normalgraden, ringa, grovt och synnerligen grovt brott. Brott som är ringa omfattas inte av lagändringarna. Lagändringarna kan sammanfattas på det här sättet.

De nya straffskalorna gäller från och med 1 januari 2024

Inom straffrätten gäller den principen att ingen får dömas till ett svårare straff än det som gällde när gärningen utfördes. Det är en grundlagsskyddad princip som finns i 2 kapitlet 10 § regeringsformen. Detta innebär att de nya, strängare, straffskalorna ska tillämpas på de brott som har begåtts efter årsskiftet, medan de gamla straffskalorna ska tillämpas på de brott som har begåtts före årsskiftet.

Relaterade inlägg

Vapenbrott i dess olika former | Domarbloggen

Indiciebevisning – en vanlig form av bevisning i brottmål | Domarbloggen