Vad är en ansökan om återställande av försutten tid?

återställande av försutten tid

Om en part inte har överklagat en dom eller beslut inom en angiven tidsfrist kan parten ansöka om återställande av försutten tid. Det innebär att parten begär att tidsfristen ska börja löpa igen. För att en sådan ansökan ska bifallas (godtas) krävs att sökanden har haft laga förfall (giltig ursäkt) för att ha missat fristen. Det innebär, förenklat uttryckt, att sökanden ska visa att förseningen beror på något som hen inte kunde råda över och inte hade anledning att räkna med. Om ansökan bifalls ”återställs” fristen och börjar löpa igen.

En ansökan om återställande av försutten tid beträffande ett avgörande som meddelats av en tingsrätt görs hos hovrätten. En ansökan som avser ett avgörande som meddelats av en hovrätt görs hos Högsta domstolen.