Vad är ett ordinärt respektive extraordinärt rättsmedel?

återställande av försutten tidextraordinärt rättsmedelöverklagarättsmedelresning

Rättsmedel är de lagliga möjligheter som finns för att få ett rättsligt avgörande prövat på nytt.

Möjligheten att överklaga är ett så kallat ordinärt rättsmedel som kan användas innan domen eller beslutet vunnit laga kraft.

Efter att domen eller beslutet vunnit laga kraft kan man i vissa fall få till stånd en ny prövning genom ett så kallat extraordinärt, eller särskilt, rättsmedel. De extraordinära rättsmedel som finns inom svensk rätt är ansökan om resning, ansökan om återställande av försutten tid och besvär över domvilla.