Vad är en ansökan om resning?

resningsärskilda rättsmedel

En ansökan om resning är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, det vill säga som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs i regel att det framkommit nya omständigheter eller nya bevis som inte var kända när målet avgjordes. Vidare måste det vara sannolikt att utgången i målet hade blivit en annan om det som är nytt hade varit känt för domstolen när målet avgjordes eller beslutet fattades. Det krävs även att det finns en giltig ursäkt för att de nya omständigheterna eller bevisen inte fördes fram redan under målets ordinarie handläggning. Detta krävs dock inte vid resning i ett brottmål till förmån för den dömde.

I rättegångsbalkens 58 kapitel anges ytterligare några undantagsfall då resning kan komma i fråga.

Resning söks vid instansen över den som dömt i målet, dvs. Högsta domstolen när det gäller hovrättsdomar och hovrätten om det gäller en tingsrättsdom. Högsta domstolen beviljar i genomsnitt resning i ett par fall om året.