Hemliga tvångsmedel under förundersökningen och särskilt om det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning

förundersökninghemlig dataavläsninghemliga tvångsmedel

Inledning

Straffprocessuella tvångsmedel har en funktion inom straffprocessen men utgör inte straff. Vanligtvis innefattar sådana tvångsmedel, såsom begreppet antyder, användning av tvång mot person eller egendom. När det gäller förundersökning används tvångsmedel i brottsutredande syfte eller för att en rättegång ska kunna genomföras. Exempel på sådana tvångsmedel är husrannsakan, beslag, gripande, anhållande och häktning.

De hemliga tvångsmedlen intar en särställning bland de straffprocessuella tvångsmedlen eftersom den berörde inte är medveten om att de används mot honom eller henne. Det får antas att hemliga tvångsmedel äger rum mot den berördes vilja. I regel innebär de åtgärder som vidtas genom hemliga tvångsmedel ett mer eller mindre betydande intrång i den personliga integriteten.

De hemliga tvångsmedlen är i huvudsak:

  • hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
  • hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
  • hemlig kameraövervakning
  • hemlig rumsavlyssning
  • hemlig dataavläsning

För all tvångsmedelsanvändning anses tre allmänna principer gälla; ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Enligt ändamålsprincipen får ett tvångsmedel användas endast för det ändamål som framgår av lagstiftningen. Behovsprincipen innebär att ett tvångsmedel endast får användas om det finns ett påtagligt behov och en mindre ingripande åtgärd är otillräcklig. Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet ska stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.

Som utgångspunkt gäller att det är domstol som efter ansökan av åklagare ska pröva frågor om hemliga tvångsmedel. För att hemliga tvångsmedel ska få tillåtas krävs – utifrån en bedömning i det enskilda fallet – att den begärda åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Behovet av att använda ett hemligt tvångsmedel måste alltså vara stort. Ett beslut om hemliga tvångsmedel ska ange sådant som vilken tid som beslutet gäller, vilket telefonnummer eller elektronisk kommunikationsutrustning som tillståndet avser, vilken plats tillståndet avser samt andra villkor som kan vara nödvändiga med hänsyn till integritetsskäl. I samtliga fall förutom de som rör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation bevakas enskildas integritetsintressen av offentliga ombud. Ett sådant ombud har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet hos domstolen, yttra sig i ärendet och överklaga rättens beslut. Ombudet deltar i de sammanträden som domstol håller i de ärenden som rör hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning. Ärenden som rör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation beslutas i regel på handlingarna.

Något om de hemliga tvångsmedlen

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress (inklusive till exempel e-postadresser), i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger alltså tillgång till uppgifter om innehållet i meddelanden. Tvångsmedlet kan tillämpas på alla former av kommunikation genom elektroniska kommunikationsnät och är tillämpligt på muntlig och skriftlig kommunikation, liksom även på datakommunikation. Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får lämnas vid misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, för vissa särskilt uppräknade brott samt om det i ett enskilt fall kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får endast ske om någon är skäligen misstänkt för ett brott. Tvångsmedlet får avse ett telefonnummer eller annan adress som, under den tid som tillståndet avser, innehas eller har innehafts av den misstänkte eller som annars kan antas ha använts eller komma att användas av denne. Det får också avse ett telefonnummer eller en annan adress som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte, under den tid som tillståndet avser, har ringt till eller på annat sätt kontaktat eller kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område eller i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Till skillnad från hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger inte tvångsmedlet tillgång till uppgifter om innehållet i meddelanden. Det som kan hämtas in är i stället trafikuppgifter (till exempel vem som har kommunicerat med vem och vid vilken tidpunkt) och uppgifter om lokalisering. Tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan beviljas vid en förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader samt för vissa särskilt uppräknade brott. Åtgärden får tillåtas dels om någon är skäligen misstänkt för brott och då avse de telefonnummer eller adresser som gäller vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, dels i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet. I den sistnämnda situationen gäller dock att tvångsmedlet får användas endast vid en förundersökning som avser brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och att övervakning som innebär att uppgifter hämtas in om meddelanden endast får avse förfluten tid.

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda tv-kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbar utrustning används för optisk personövervakning vid förundersökning utan att upplysning om övervakningen lämnas. Tillstånd till hemlig kameraövervakning kan lämnas vid förundersökning som rör de brott som kan aktualisera tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (se ovan). Övervakningen får som huvudregel användas endast om någon är skäligen misstänkt för det aktuella brottet och får endast avse sådan plats där den skäligen misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. Om det saknas en person som är skäligen misstänkt för brottet får hemlig kameraövervakning användas för att övervaka den plats där brottet har begåtts eller en nära omgivning till denna plats. Detta får dock endast ske i syfte att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet.

Hemlig rumsavlyssning innebär avlyssning eller upptagning som görs i hemlighet, och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud, och avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till. Rumsavlyssning får endast användas vid förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse fyra år samt för vissa andra särskilt uppräknade brott (varvid för de flesta krävs att det i det enskilda fallet kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år). Tvångsmedlet får endast användas när någon är skäligen misstänkt för något av de angivna brotten och endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Om åtgärden avser någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Bestämmelserna om de ovan beskrivna hemliga tvångsmedlen finns i rättegångsbalken.

Närmare om det nya hemliga tvångsmedlet ”hemlig dataavläsning”

Hemlig dataavläsning innebär att uppgifter, som är avsedda för automatiserad behandling, i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel läses upp eller tas upp i ett avläsningsbart informationssystem. Detta hemliga tvångsmedel är nyligen infört genom en egen tidsbegränsad lag (lagen om hemlig dataavläsning) som gäller i fem år.

Hemlig dataavläsning kan sägas vara ett tvångsmedel som består i dels en ny metod att verkställa redan befintliga hemliga tvångsmedel, dels möjlighet att inhämta uppgifter som är lagrade i ett informationssystem eller som visar hur informationssystemet används (vilket alltså utgör nya hemliga tvångsmedel). Hemlig dataavläsning infördes framförallt eftersom den tekniska och samhälleliga utvecklingen har medfört svårigheter att använda redan existerande hemliga tvångsmedel. Skälet till svårigheterna var att den information som de brottsbekämpande myndigheterna ville komma åt ofta var krypterad eller av andra skäl var svår att komma åt. De brottsbekämpande myndigheterna hade alltså i många fall rättslig men inte faktisk tillgång till de uppgifter som de var intresserade av och som de tidigare, i många fall, hade kunnat komma åt med hjälp av hemliga tvångsmedel.

Vid hemlig dataavläsning finns de uppgifter som man vill komma åt i den tekniska utrustningen (till exempel i en mobiltelefon eller i en dator). Detta skiljer sig från vad som är fallet vid hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation där uppgifterna hämtas in på väg till eller från någons tekniska utrustning. Det skiljer sig också från hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning, där uppgifterna hämtas in genom utrustning som tillhör och monteras av de brottsbekämpande myndigheterna.

Tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta upp kommunikationsavlyssningsuppgifter, kommunikationsövervakningsuppgifter, platsuppgifter, kameraövervakningsuppgifter, rumsavlyssningsuppgifter samt uppgifter som finns lagrade i ett avläsningsbart informationssystem eller som visar hur informationssystemet används. Det krävs tillstånd för var och en av uppräknade uppgifterna. Ett tillstånd får beviljas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktas mot eller för något annat motstående intresse. Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas endast om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Hemlig dataavläsning får i huvudsak endast användas vid förundersökning som rör ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år samt förundersökning som rör annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Som huvudregel får hemlig dataavläsning endast riktas mot någon som är skäligen misstänkt för det aktuella brottet. Vidare får ett tillstånd endast avse ett avläsningsbart informationssystem (exempel på vad som kan avses med avläsningsbart informationssystem är datorer, mobiltelefoner, internetbaserade meddelande- och telefonitjänster och molntjänster)  som används eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas av den som är skäligen misstänkt. I vissa fall (när det gäller kommunikationsavlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter) får ett tillstånd även avse ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte (under den tid som tillståndet avser) har kontaktat eller kan antas komma att kontakta.

I de delar som hemlig dataavläsning snarast innebär en ny metod att verkställa redan befintliga hemliga tvångsmedel uppställs i övrigt motsvarande regler som finns för dessa och som i huvudsak har beskrivits ovan. Det innebär till exempel att tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter (som alltså motsvarar hemlig övervakning av elektronisk kommunikation) även får beviljas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott.

Om hemlig dataavläsning i ett enskilt fall skulle kräva att den verkställande myndigheten i hemlighet behöver skaffa sig tillträde till och installera tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång, krävs ett särskilt tillstånd för detta. Det finns vissa begränsningar i fråga om vilka platser som ett sådant särskilt tillstånd får avse.

Ett tillstånd om hemlig dataavläsning ska innehålla ett antal uppgifter, däribland uppgift om vilken tid tillståndet avser, uppgift om vilket avläsningsbart informationssystem tillståndet avser samt vilken typ av uppgift som får läsas eller tas upp.