Internationella domstolsforskare berömmer utvecklingsarbetet på tingsrätten

kvalitetkvalitetsarbeteutveckling

Den 2 till 3 juni anordnade vi två seminarier på Södertörns tingsrätt om utvecklingsarbete på domstolarna med forskarna Francesco Contini från Italien och Richard Mohr från Australien. Under första seminariedagen fick de ta del av vårt kvalitetsarbete på domstolen och gav oss feedback. Dag två hade vi bjudit in även andra domstolar som presenterade några av sina projekt. Därefter diskuterades projekten och forskarna lämnade synpunkter på dem.

Tre stenar för utveckling av domstolar

Francesco Contini och Richard Mohr har genomfört flera internationella forskningsstudier om vilka områden en domstol bör utveckla och hur man kan utvärdera kvalitetsarbetet. De utgår från en modell som de kallar för ”Three stones”. De representerar tre värden som de anser man bör utgå från när man bedriver utvecklingsarbete: Legalitet, effektivitet och demokrati. Alla stenarna är lika värdefulla och det måste finnas balans mellan dem för att man ska nå högsta möjliga effekt. Francesco Contini jämförde metoden med hur man lagar mat över en öppen eld där samtliga stenar behöver vara i balans för att det ska fungera.
threeStones

Uppfyller våra utvecklingsprojekt kraven på legalitet, effektivitet och demokrati?

Vid seminariet diskuterade vi om vårt utvecklingsarbete innehåller samtliga dessa aspekter. Vi presenterade några av de fokusområden vi prioriterar.

  • Bra bemötande av de som kommer i kontakt med domstolen
  • Domar och beslut ska vara lättbegripliga och lättillgängliga
  • Målen handläggs enhetligt
  • Vi är tillgängliga med information till media och allmänheten

När vi tar fram policys kommunicerar vi också med olika brukargrupper samt gör kontinuerliga uppföljningar av vårt arbete.
Forskarna konstaterade att vi i hög grad arbetar med de värden som de satt upp som viktiga för utvecklingsarbetet. Vid våra diskussioner kom det också fram synpunkter på att vi behöver utveckla legalitetsområdet genom fler dialogmöten mellan domare på domstolen men också med andra domstolar om enhetlighet i rättstillämpningen. Dessutom fick vi exempel på hur vi kan utöka brukargrupperna som vi kan ha dialog med.
Forskarna uttryckte också sin uppskattning över hur vi på tingsrätten i vårt utvecklingsarbete på ett helt annat sätt än i andra länder arbetar över personalgränserna. I kvalitetsarbetet hos oss är såväl domare, handläggare som servicepersonal engagerade.
Läs mer om tingsrättens kvalitetsarbete på vår hemsida Kvalitetsarbetet på Södertörns tingsrätt – Södertörns tingsrätt (domstol.se)