Kvalificerade tolkar ökar rättsäkerheten

rättssäkerhettolkning

På Södertörns tingsrätt har vi dagligen rättegångar där det behövs tolk. För att vi ska vara säkra på att parterna förstår vad som sägs i rättegången och att vi har uppfattat dem rätt måste vi kunna lita på att tolkningen är korrekt. För att försäkra oss om att tolkningen håller en bra kvalitet strävar vi därför efter att anlita tolkar som är auktoriserade och helst har speciell kompetens i juridik och rättsväsendet. Vi är dock medvetna om att det inte finns rättstolkar i alla språk. Är tolken ovan vid att tolka i en rättegång måste vi därför skapa så bra förutsättningar som möjligt för tolkningen.
En av de rättstolkar som tingsrätten anlitar och som är engagerad i arbetet med att höja kvaliteten är Jennie Fors, som är rättstolk i spanska. Här svarar hon på några frågor om vad som behövs för att tolkningen ska vara rättssäker.

Vad är en rättstolk?

En rättstolk är en av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk. Det innebär att tolken först genomgått det grundläggande provet för auktorisation som omfattar ämnesområdena etik- och teknik, samhällskunskap, medicin, grundläggande juridik och migrationskunskap. Provet har både en skriftlig och en muntlig del. För att bli rättstolk går man därefter upp i ytterligare ett prov som enbart handlar om juridik. Provet är både muntligt och skriftligt och man ska bevisa att man har fördjupade kunskaper i civilrätt, straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt samt behärskar terminologin inom dessa områden på bägge språken.
I det muntliga provet testas också sådant som överföringskapacitet och olika tolktekniker som t ex prima vista-översättning (att muntligt översätta text). Om man klarar av proven sker också en vandelsprövning och kontroll av att man inte har förvaltare. Både auktoriserade tolkar och auktoriserade tolkar med specialkompetens som rättstolkar står under tillsyn av Kammarkollegiet. Det innebär att om man begår ett fel kan detta anmälas till Kammarkollegiet som då kan vidta olika åtgärder. Vart femte år måste kompetensen förnyas, antingen genom redovisning av utförda uppdrag eller genom att avlägga nytt prov.
Om domstolen vill försäkra sig om att rättssäkerhetskraven uppfylls är det alltså viktigt att anlita en rättstolk då denne har beprövade kunskaper för att säkerställa att tolkningen går rätt till. Vanligtvis behärskar en rättstolk också simultantolkningstekniken (så kallad viskningstolkning), vilket gör att förhandlingen kan genomföras snabbare och smidigare.

Vad krävs för att du som tolk ska göra ett bra arbete i rättssalen?

Det är viktigt att tolken får ett vänligt bemötande och förståelse för de svårigheter en tolk kan möta. Jag måste kunna ställa frågor och be om repetition. Om olika dokument ska läsas upp (till exempel rättsintyg) är det viktigt att jag får en kopia, helst i förväg. Den som läser upp dokumentet talar ofta mycket fort och det gör att jag måste göra en prima vista-översättning för att kunna överföra innehållet i dokumentet i sin helhet. Tillgång till tolkanläggning är också en fördel, både för mig och för den som ska lyssna. Regelbundna pauser är också mycket viktigt. Tolkningsförmågan ligger på topp i cirka 45 till 60 minuter, sedan försämras den drastiskt. Jag vill också gärna få så mycket förberedelsematerial som möjligt. Detta innebär inte att jag alltid kommer att ta betalt för förberedelsetid, bara i de fall det handlar om mer tidskrävande förberedelse. Min auktorisation borgar ju för att jag kan juridiken och den juridiska terminologin vilket vanligtvis är tillräckligt, men i vissa mål kan det ju förekomma speciell terminologi inom olika andra fackområden.

Hur kan vi på domstolarna bli bättre på att garantera en rättssäker tolkning?

Begär alltid auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk.
Prioritera kompetens före den så kallade närhetsprincipen. Påpeka detta vid beställning genom tolkförmedling. Beställ två tolkar vid längre förhandlingar.
Se tolken som en medarbetare. Genom att samarbeta kan vi tillsammans garantera en rättssäker tolkning.

Domstolarna behöver kunskap om rättstolkning

Det är viktigt att medarbetarna på domstolarna har kunskap om vad som krävs för att vi ska få en rättssäker tolkning. Hålls en huvudförhandling med en tolk som inte har tillräckliga kvalifikationer kan det vara rättegångsfel och rättegången måste tas om. Det är ordföranden som ansvarar för att förhandlingen genomförs på ett sådant sätt att tolken kan utföra sitt uppdrag rättssäkert. Därför är det särskilt viktigt att domarna har kunskap om villkoren för att tolkningen ska kunna utföras på bästa möjliga sätt. Det kan man få genom att till exempel bjuda in tolkar till domstolen för att få höra deras synpunkter på bemötandet och den service vi ska ge dem.

Södertörns tingsrätt vill ge tolkarna bra förutsättningar

Vi försöker skapa så bra förutsättningar som möjligt för att tolkarna ska kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och prestera ett bra resultat. Därför har vi bestämt att om förhandlingen tar längre tid än tre timmar ska två tolkar i samma språk anlitas. Tolkarna kan då byta av varandra när man börjar tappa koncentrationen utan att man behöver ta paus.
Eftersom vi ställer krav på att tolkarna klarar simultantolkning ska tolkanläggning alltid användas. Tolken hör i sin snäcka det som salens fasta mikrofoner fångar upp och kan tala tyst i sin lösa mikrofon. Personen med tolkbehov hör endast tolkningen i sin egen snäcka. Om flera personer har tolkbehov får de var sin snäcka och lyssnar på samma tolkning. Tolkarna behöver då inte sitta bredvid den eller dem de tolkar för.
Headset

Södertörns tingsrätts tolkpolicy

På Södertörns tingsrätt har vi antagit en tolkpolicy för att underlätta för alla medarbetare att arbeta för att tolkningen i domstolen ska ha en hög kvalitet. I policyn finns riktlinjer för

  • beställning av tolk
  • förberedelse för tolkningen
  • bemötande under förhandlingen
  • säkerhet och service
  • reklamation
  • samordning av tolkfrågor och uppföljning av tolkpolicyn