Praxismöten – ett sätt att höja kvaliteten

dömandepraxis

Praxismöten på Södertörns tingsrätt

På Södertörns tingsrätt håller vi tre till fyra gånger om året praxismöten för alla jurister. Praxismötena är en del av tingsrättens ständigt pågående kvalitetsarbete. Mötet är ett forum där tingsrättens jurister träffas för att diskutera aktuella och för den dömande verksamheten praktiskt relevanta juridiska frågor. Det kan vara frågor som uppkommit i tingsrättens dagliga verksamhet eller med anledning av ett nytt avgörande från Högsta domstolen eller hovrätterna. Det kan också gälla ny lagstiftning, ett påstående i den juridiska litteraturen eller frågor som uppmärksammats i massmedia eller sociala medier.

Varför har vi praxismöten?

Praxismötena har flera syften. För det första är det viktigt att sprida kunskap om aktuella juridiska frågor och att uppmärksamma och diskutera dessa. Om deltagarna vid mötet kan diskutera sig fram till en samsyn kring hur en fråga bör lösas så bidrar det till en större enhetlighet i dömandet. Även om några bestämda svar inte kan ges på de ställda frågorna eller enighet uppnås så ger ofta själva diskussionen vägledning kring hur ett problem kan angripas. Ett viktigt mål med praxismötena är därför att diskussionen vid mötet blir så givande som möjligt. Sedan är det ju framförallt väldigt trevligt att på en stor tingsrätt träffa sina kollegor och få diskutera med medarbetare som man inte träffar varje dag!

Hur förbereds mötena?

För att diskussionen vid praxismötena ska bli så bra som möjligt har några av tingsrättens jurister fått ansvar för att dels hitta relevanta frågor att diskutera, dels förbereda ett underlag som kan skickas ut till deltagarna några dagar före mötet. Det har därför bildats en praxisgrupp som består av en rådman och några tingsfiskaler och tingsnotarier. Ungefär en vecka före mötet skickas en dagordning och en underlaglagspromemoria ut till deltagarna.
Praxismöten

Hur går själva mötet till i praktiken?

På mötet redogör den deltagare i praxisgruppen som har ansvaret för respektive punkt först kortfattat för sin frågeställning. Detta görs för att de deltagare som inte hunnit läsa underlaget snabbt ska kunna få information om frågeställningen. Därefter diskuteras frågar gemensamt bland deltagarna. Min erfarenhet är att det är högt till tak i diskussion och deltagarna – oavsett personalkategori – känner sig fria att redovisa sin uppfattning. Stämningen är alltid mycket god. Efter mötet upprättas minnesanteckningar som i punktform sammanfattar diskussionen och vad vi kommit fram till. Dessa sparas sedan tillsammans med dagordningen och underlagspromemorian i en särskild mapp på tingsrättens intranät. Detta för att deltagarna i efterhand ska kunna hitta information om vad som sades på mötet.