Svensk domare på uppdrag i Bosnien-Hercegovina

Bosnien-HercegovinadelegationDomstolsverketerfarenhetsutbyteEUICEA IIImproving Court Efficiency and Accountability for Judges and Prosecutorsinternationellt samarbeterättssäkerhetSidaworkshop

Sveriges Domstolar stöttar utvecklingen inom rättsväsendet i Bosnien-Hercegovina genom att delta i ett internationellt utvecklingssamarbete. Det drygt treåriga projektet syftar bland annat till att öka effektiviteten och kvalitén i landets domstolar genom att utveckla arbetssätt och organisation.

Innan sommaren var rådmannen Anna Liljenberg Gullesjö – som har arbetat som projektsamordnare och långtidsexpert inom projektet – på besök i tre domstolar i södra delarna av Bosnien-Hercegovina. Domstolarna i Ljubuski, Siroki Brijeg och Konjic är pilotdomstolar som deltar i utvecklingsprojektet och har utsedda systerdomstolar i Sverige.

–  Målet är att öka delegation av arbetsuppgifter från domare till andra medarbetare på domstolen för att på så sätt ge domare möjlighet att i större utsträckning ägna sig åt den dömande verksamheten. Genom erfarenhetsutbyte mellan domstolschefer, domare, handläggare, beredningsjurister och notarier bidrar projektet bland annat till effektivare målhantering och en större arbetsglädje. Mycket handlar om att ta tillvara de olika yrkeskategoriernas kunskaper, säger Anna Liljenberg Gullesjö.

Metodiken i projektet är huvudsakligen workshops, besök på varandras domstolar, genomgång av arbetsmetoder och i viss mån utbildning. Till följd av pandemiläget har de flesta aktiviteter under året ställts om till digitala, vilket under omständigheterna har fungerat bra. Nu när läget har förbättrats har även personliga möten varit möjliga, fortsätter Anna Liljenberg Gullesjö.

Projektet – Improving Court Efficiency and Accountability for Judges and Prosecutors, ICEA III – handlar vidare om att stödja Bosnien-Hercegovina i processen att närma sig EU. Landet ansökte 2016 om medlemskap i EU, men måste genomföra en rad förbättringar när det gäller bland annat effektivitet, kvalitet och öppenhet inom rättsväsendet.

Ytterst handlar det om att stärka rättssäkerheten i omvärlden, vilket också i förlängningen gynnar Sverige. På det personliga planet är det en fantastisk möjlighet att få bredda de egna perspektiven, jag tar med mig många erfarenheter och reflektioner till mitt ordinarie arbete som domare i Stockholms tingsrätt, avslutar Anna Liljenberg Gullesjö.

Sveriges Domstolar bidrar sedan många år i internationellt utvecklingssamarbete och Domstolsverket har ansvar för att koordinera, initiera och administrera arbetet. Projekten och programmen finansieras antingen av Sida eller av något av EU:s finansieringsprogram.

Sveriges Domstolar har under senare år varit engagerade i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Bosnien-Hercegovina och Albanien.