Trygg och säker förhandling – det här är rättens verktyg

avvisningmedhörningOrdningsreglersäkerhetutvisning

Peter Krikström jobbar som rådman på Lunds tingsrätt. Han har skrivit boken Ordning och säkerhet i domstol och var så kallad utredningssekreterare i utredningen som låg till grund för de senaste lagändringarna på området (se prop. 2018/19:81). I april i år höll han en uppskattad föreläsning för medarbetarna vid Södertörns tingsrätt. I veckans inlägg berättar vi om några av de områden som Peter Krikström lyfte vid sin föreläsning.

Under en förhandling i domstol gäller olika slags ordnings- och säkerhetsregler. Anledningen är att den som deltar ska känna sig trygg och säker. Dessutom ska ett vittne eller en målsägande utan att känna sig hotad, störd eller utsatt för påtryckningar fritt och sanningsenligt kunna lämna sin berättelse.

I grund och botten är det viktigt för rättssäkerheten att det är ordning och säkert i en rättssal.

– Det är en förutsättning för att domstolarna ska kunna genomföra sin verksamhet, menar Peter Krikström.

Vad är förbjudet att göra i en rättssal?

Samma ordnings- och säkerhetsregler gäller under alla former av förhandlingar i en domstol. Det spelar alltså ingen roll om förhandlingen handlar om brott, vårdnad om barn eller någon annan juridisk fråga. De flesta förhandlingar är offentliga och såväl åhörare som parter i ett mål måste rätta sig efter reglerna.

Olika typer av ordningsstörande beteenden är inte tillåtna i en rättssal. Det är till exempel förbjudet att applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal. Det är också förbjudet att fotografera i eller in i rättssalen från väntsalen. Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen och som kan störa ordningen eller användas för att fotografera ska vara avstängd och undanstoppad.

Det är inte heller tillåtet att försöka påverka den som ska höras under en förhandling. Det får varken ske öppet genom rena hot eller trakasserier eller mer subtilt som genom obehagliga gester, minspel, intensivt stirrande eller annat hotfullt beteende särskilt riktat mot förhörspersonen.

Vad får rättens ordförande göra om någon stör eller försöker påverka andra?

Det är rättens ordförande som ska se till att det är ordning och säkert under en förhandling. Ordföranden har rätt att fatta olika slags beslut ensam och gör det alltså inte tillsammans med nämndemännen som är en del av rätten vid vissa förhandlingar.

Om någon beter sig på ett sätt som inte är tillåtet börjar ordföranden ofta med att säga till personen i fråga. Ordföranden kan även be en vakt komma till rättssalen och det kan bidra till att lugna ner stämningen. Men ordföranden har också möjlighet att besluta

  • att den som stör eller beter sig olämpligt ska utvisas från rättssalen och
  • att den som utvisats eller i övrigt inte rättar sig efter en tillsägelse av ordföranden ska avvisas från domstolen.

Om ett vittne eller en målsäganden på grund av exempelvis rädsla, påtryckningar eller hot från någon annan i rättssalen riskerar att inte kunna lämna sina uppgifter fritt kan ordföranden besluta

  • att ett vittne eller målsäganden får närvara vid förhandlingen genom videolänk eller
  • att en part eller åhörare inte får vara i rättssalen när målsäganden eller vittnet ska höras, så kallad medhörning.

Utöver detta kan ordföranden även besluta

  • att begränsa antalet åhörare för att undvika trängsel och
  • att åhörare ska följa förhandlingen genom ljud- och bildöverföring i en sidosal.

Det kan bli aktuellt för ordföranden att beslut om sidosal exempelvis om det är nödvändigt av säkerhetsskäl men även om det kan antas att åhörarna kommer att störa eller att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar av åhörarna.

Är det vanligt eller ovanligt med ordningsstörningar?

Ordningsstörningar förekommer under förhandlingar i domstol, men det är inte särskilt vanligt.

– De absolut flesta förhandlingarna genomförs under god ordning. Det råder överlag ingen oordning i domstolarna, säger Peter Krikström.

En särskild utmaning för ordföranden är att situationer kan uppstå plötsligt.

– Det här är inte så lätta frågor. Det kan krävas snabba beslut från ordföranden som kan bli överrumplad, fortsätter Peter Krikström.

När ordnings- eller säkerhetsstörningar kan förutses redan innan förhandlingen finns det åtgärder som kan genomföras i förebyggande syfte. Peter Krikström lyfter särskilt fram möjligheten att låta målsägande och vittnen närvara via videolänk och att åhörare får följa förhandlingen från en sidosal.

Kan den som inte följer reglerna dömas för brott?

Den som stör en förhandling eller inte rättar sig efter ordningsregler som ordföranden bestämt riskerar att dömas till penningböter för rättegångsförseelse. Det är också straffbart att fotografera i strid med fotograferingsförbudet eller att sprida en sådan bild. Straffet kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst sex månader.