Vad får man för straff för narkotikabrott?

narkotikabrottpåföljd

Straffet kan bli allt från böter till ett flerårigt fängelsestraff. Vilket straffet blir beror på vad som har hänt i det enskilda fallet.
Narkotikastrafflagen har 4 olika straffskalor för narkotikabrott. Det finns en straffskala var för

  • ringa narkotikabrott (böter eller fängelse i upp till och med 6 månader),
  • narkotikabrott av ”normalgraden” (fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år),
  • grovt narkotikabrott (fängelse i lägst 2 år och högst 7 år) och
  • synnerligen grovt narkotikabrott (fängelse i lägst 6 år och högst 10 år).

Vilken straffskala som blir aktuell och hur straffet bestäms inom straffskalans gränser avgörs till stor del av

  • vilken hantering av narkotika det har varit fråga om (exempelvis innehav eller överlåtelse) och vilken roll man har haft i den hanteringen,
  • den sorts narkotika som hanterats (till exempel om det gällde hasch eller heroin) och
  • den mängd narkotika som har hanterats

Hanteringens betydelse

Enligt lag och praxis är vissa slags befattningar med narkotika allvarligare än andra. Ju allvarligare befattning, desto svårare brott och strängare straff. Typiskt sett är hanteringar som syftar till att narkotika kommer ut på marknaden allvarligare. Exempelvis är överlåtelse av narkotika allvarligare än eget bruk. Målgruppen har också betydelse, som när narkotika bjuds ut till ungdomar. I en större narkotikahantering har det också betydelse vilken roll man har haft i hanteringen eller i organisationen. Självklart är det försvårande om man har varit ledande i organisationen och haft ett bestämmande inflytande.

Narkotikans farlighet

Även om all narkotika är farlig anses vissa sorters narkotika farligare än andra. Det beror på sådant som att vissa sorter är mer beroendeframkallande och/eller innebär högre risk för dödliga överdoser eller svåra biverkningar. Exempelvis är heroin farligare och leder till högre straff än narkotikaklassade lugnande tabletter.

Ringa narkotikabrott

Det normala straffet för ett ringa narkotikabrott är böter. Typexempel på ett ringa narkotikabrott är eget bruk (det vill säga en lindrigare hantering som normalt skadar endast brukaren själv). Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (30 dagsböter), oavsett vilken slags narkotika det gäller.

Narkotikabrott av ”normalgraden”

Sägs det bara ”narkotikabrott”, så är det den så kallade normalgraden som menas. Det innebär att brottet är så pass allvarligt att det inte kan anses som ringa, men att brottet inte heller är grovt. Som exempel kan nämnas antingen överlåtelser av mindre mängder narkotika eller innehav av åtminstone 5 gram amfetamin eller 50 gram cannabis. Normalt ska ett sådant brott leda till ett fängelsestraff. Om Kriminalvården föreslår en skyddstillsyn med tillräckligt ingripande vård och domstolen övertygas om att den som ska dömas är motiverad för vård och klarar av att genomföra den vård som föreslås, kan dock en skyddstillsyn med någon form av vårdföreskrift bli aktuell. Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst. Om en sådan frivårdspåföljd sedan inte sköts av den dömde, kan den ersättas av ett fängelsestraff.

Grovt narkotikabrott

För grova brott blir straffet fängelse. I något undantagsfall kan dock en mer ingripande skyddstillsyn (så kallad kontraktsvård, med en längre tids vård på institution) förekomma för de fall som precis når upp till gränsen för grovt brott. När man bedömer om ett brott är grovt är det av särskild betydelse om brottet har varit ett led i en större verksamhet, om det har gällt en särskilt stor mängd narkotika eller om brottet annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, till exempel därför att det har riktat sig mot ungdomar. Som typexempel kan nämnas befattningar med åtminstone 5 kg cannabis eller 500 gram amfetamin.

Synnerligen grovt narkotikabrott

Detta brott infördes den 1 juli 2016. Det är tänkt för de värsta fallen. Typexemplet är organiserad brottslighet bestående i kommersiell hantering av väldigt stora mängder farlig narkotika. Men det kan också gälla bland annat fall där narkotika i större omfattning ges bort till ungdomar utan betalning i syfte att skapa en ny kundkrets eller fall där narkotika säljs på en webbplats till en stor krets okända köpare och därmed görs lätt åtkomlig för ungdomar.