Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

oaktsam våldtäktoaktsamhetvåldtäkt

Inledning och slutsats

Det nya brottet oaktsam våldtäkt infördes 2018. Namnet på det nya brottet är omdiskuterat. Det kan lätt missuppfattas och det händer också att personer gör sig lustiga över det. I detta blogginlägg ska jag försöka att översiktligt beskriva vad som gäller. Redan inledningsvis vill jag dock säga att kravet på oaktsamhet inte gäller de sexuella handlingar som ägt rum. Det tar i stället sikte på fall där gärningspersonen låtit bli att på ett godtagbart sätt försäkra sig om att brottsoffret verkligen deltog frivilligt.

Den slutsats som kan dras av det som sägs i det följande är: Den som inte tillräckligt noggrant försäkrar sig om att en annan person frivilligt deltar i eller utsätts för sexuella handlingar löper risk att bli åtalad och dömd för ett allvarligt sexualbrott. Han eller hon riskerar att dömas till fängelse och att få betala skadestånd. Det sagda gäller personer över 15 år. En person under 15 år kan, per definition, inte samtycka till sexuella handlingar på något sätt som gör handlingen straffri.

Vad måste ha hänt för att det ska vara fråga om en våldtäkt?

Gränsen för vad som är straffbart som ett sexualbrott går numera vid om ett deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det krävs inte att gärningspersonen använt sig av våld eller hot eller utnyttjat någon särskilt utsatt situation hos brottsoffret.

För att ett handlande ska kunna bedömas som en våldtäkt krävs i princip tre saker:

  1. Det ska ha förekommit en sexuell handling av visst slag. Det kan vara fråga om vaginala, orala eller anala samlag men också om att någon har fört upp ett finger eller ett föremål i någon annans underliv.
  2. Brottsoffret ska inte ha deltagit frivilligt.
  3. Gärningspersonen ska ha haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i den mening som närmare beskrivs under nästa rubrik

För att en person ska anses ha deltagit frivilligt i en sexuell handling ska det i princip handla om fri vilja i någon reell mening från en person som är i stånd att samtycka. Därför kan en person inte anses ha deltagit frivilligt om den personen har utsatts för våld eller hot eller om gärningspersonen har utnyttjat att offret befunnit sig i en beroendeställning eller i en utsatt situation. Det kan handla om att brottsoffret till exempel sovit eller varit medvetslös, sjuk, rädd, drogpåverkad eller berusad. Liksom tidigare kan inte heller personer under 15 år samtycka till sexuella aktiviteter på något sätt som gör handlingen straffri. Lagstiftningen skyddar alltså den sexuella integriteten också för människor som av någon anledning inte själva kan freda den och utöva sitt självbestämmande.

Frivilligheten måste finnas då en sexuell handling företas och den måste bestå under hela handlingen. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck, genom ord eller handling eller på annat sätt. Bedömningen av om en målsägande har deltagit frivilligt eller inte ska dock grundas på situationen i dess helhet. Utrymmet för att bedöma en ren passivitet som uttryck för ett val att delta i en sexuell handling är begränsat. En person som mot sin vilja utsätts för ett sexuellt närmande har nämligen inte något ansvar för att säga nej eller för att på annat sätt uttrycka sin motvilja. En person som deltar frivilligt i ett sexuellt umgänge behöver å andra sidan inte heller uttrycka sin vilja att ha sex.

Det krävs också uppsåt eller grov oaktsamhet

Först sedan det konstaterats att målsäganden faktiskt inte deltog frivilligt blir det aktuellt att pröva frågan om vad gärningspersonen insett eller borde ha insett om detta.

För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs, precis som för de flesta andra brott, att gärningspersonen haft uppsåt till de övriga moment i gärningen som gör den brottslig. Men numera kan också den som utsätter en annan människa för sexuella handlingar dömas för brott trots att gärningspersonen saknat uppsåt till att den andre inte deltog frivilligt. Den som genomför sexuella handlingar med någon annan person som inte deltar frivilligt gör sig nämligen skyldig till brottet oaktsam våldtäkt om han eller hon i stället är grovt oaktsam beträffande den omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Det anses i regel vara fråga om grov oaktsamhet när gärningspersonen misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt men ändå genomför den sexuella handlingen, det vill säga när gärningspersonen chansar eller hoppas på frivillighet trots att han eller hon förstår att det finns en risk för att den andre inte deltar frivilligt (så kallad medveten oaktsamhet). Bestämmelsen om oaktsam våldtäkt omfattar dock också en del fall av omedveten oaktsamhet. Omedveten oaktsamhet innebär att gärningspersonen inte har förstått, men borde ha förstått, att det fanns en risk att målsäganden inte deltog frivilligt. Om en person till exempel beter sig på ett sätt som tyder på att han eller hon är väldigt berusad kan det tala för att gärningspersonen borde inse att den andra personen inte kan anses delta frivilligt. Gärningspersonen klandras i dessa fall för att inte ha skaffat sig kunskap om hur det faktiskt förhöll sig, trots att detta borde ha gjorts.

I ett brottmål är det alltid åklagaren som har att bevisa det som åklagaren påstår. I ett våldtäktsmål måste åklagaren bevisa inte bara att målsägandens deltagande i en sexuell handling inte varit frivilligt utan också det som åklagaren påstår i fråga om uppsåt eller oaktsamhet hos den åtalade. För en fällande dom räcker det alltså inte att målsäganden faktiskt inte deltog frivilligt. Åklagaren måste också bevisa att omständigheterna var sådana att den tilltalade i vart fall borde ha förstått att det fanns en risk för att målsäganden inte deltog frivilligt.

Vad blir straffet?

Oaktsamma brott har normalt ett lägre så kallat straffvärde än motsvarande uppsåtliga brott. Straffskalorna för de aktuella brotten skiljer sig därför också åt. Straffskalan för oaktsam våldtäkt är fängelse i lägst 14 dagar och högst fyra år.

I regel ska inte påföljden fängelse väljas för en tidigare ostraffad person när straffvärdet för det konkreta brottet inte uppgår till ett år. Det finns dock undantag för vissa slags brott, som i stället som huvudregel ska leda till ett fängelsestraff även vid lägre straffvärden och för den som inte tidigare gjort sig skyldig till brott. Lagstiftaren har inte uttalat sig i frågan om oaktsam våldtäkt är ett sådant brott. Ett par hovrätter har dock i några avgöranden under 2019 ansett så vara fallet. Högsta domstolen har ännu inte prövat den frågan.

Vad blir skadeståndet vid oaktsam våldtäkt?

I en dom den 27 december 2019 (mål nr B 3808-19) har Högsta domstolen klargjort hur skadestånd ska bestämmas vid oaktsam våldtäkt.

Målsäganden har rätt till ersättning för kränkning av sin integritet i de fall där gärningspersonen har varit medvetet oaktsam. Kränkningsersättningen ska normalt bestämmas till 75 000 kronor (att jämföra med motsvarande schablonersättning på 100 000 kr vid uppsåtlig våldtäkt).

Målsägandens ersättning för sveda och värk ska vid oaktsam våldtäkt normalt bestämmas till 10 000 kronor (att jämföra med motsvarande schablonersättning på 15 000 kronor vid uppsåtlig våldtäkt). Schablonen på 10 000 kronor motsvarar ersättning för en akut sjuktid under fyra månader med annan vård än sjukhusvård.

Några exempel ur rättspraxis:

I ett rättsfall (NJA 2019 s. 668) dömde Högsta domstolen en man för oaktsam våldtäkt. Han dömdes för att ha genomfört samlag med målsäganden och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv trots att hon inte deltog frivilligt. Mannens uppgifter om hur han uppfattade situationen (dvs. som frivilligt sex från bådas sida) ansågs inte motbevisade. Men även om han inte hade förstått att målsäganden inte deltog frivilligt, ansåg Högsta domstolen att han hade varit medvetet oaktsam i den frågan. Den oaktsamma våldtäkt som han gjort sig skyldig till bedömdes ha ett straffvärde motsvarande fängelse i åtta månader. Han dömdes för oaktsam våldtäkt och andra brott till ett längre fängelsestraff.

I ett annat mål ansåg både hovrätten och tingsrätten att en man gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt när han köpte sex av en kvinna som var utsatt för människohandel. Det gällde en ung kvinna från Rumänien som tvingats att sälja sex till ett stort antal män. Sexköparen dömdes för oaktsam våldtäkt till åtta månaders fängelse. (Svea hovrätts dom den 15 juli 2019 i mål nr B 5624-19)

I ett tredje mål frikände hovrätten en 17-årig pojke (som dömts i tingsrätten) från oaktsam våldtäkt. Han och målsäganden hade haft en åtta månader lång relation med varandra. Under den relationen hade de samlag med varandra varje dag, både före och efter de två tillfallen som var åtalade. Hovrätten ansåg att åklagaren inte hade bevisat att målsäganden inte hade deltagit frivilligt i de båda åtalade samlagen. (Svea hovrätts dom den 30 mars 2020-i mål nr B 9857-19)