Alla ska förstå vad som sägs i rättegången och i domar och beslut

domskrivningspråk

Alla förstår inte det juridiska språket

Alla som inte förstår svenska har rätt till tolkning i rättegången. Dessutom finns det möjlighet att få domen översatt till det språk man talar. Men tyvärr är det så att också många svensktalande personer tycker att språket i domar och beslut och i rättegångarna är krångligt och där finns inte möjligheter till tolkning. Juristerna har en lång tradition av att skriva domar och använda ord och begrepp som inte används i vardagen. För juristerna har det viktigaste varit att andra jurister skulle förstå hur man resonerade. Nu är det andra tider, i alla fall på Södertörns tingsrätt! Efter diskussioner och utbildning av språkkonsulter har domarna börjat inse att det är de dömda, de frikända, brottsoffren, föräldrar i vårdnadsmål och andra parter som ju egentligen är våra läsare. Förstår de inte språket så blir det ett problem, som kan innebära att man tappar tilltron till rättsväsendet.

Krångliga ord och uttryck

För att få veta vad det är man inte förstår i de domar vi skriver har vi ringt upp dem som har dömts för brott och ställt frågor om vad de har förstått eller inte förstått i domen de fått hem. Många har då pekat på enstaka ord som är svårbegripliga som till exempel.

• laga kraft
• förverkande
• yrkande
• bestrida och vitsorda
• ogilla åtalet
• påföljd

Andra undrar vad ett artbrott är och hur man bestämmer hur mycket böter man ska betala.

Hur skriver vi nu domarna?

I första hand försöker vi avkunna domarna direkt efter förhandlingen, det vill säga domaren talar om vad det blev för dom och förklarar hur domstolen kom fram till det. Då kan den dömde ställa frågor om hen inte förstår.
När vi nu skriver domen tänker vi på att det ska vara lätt att hitta i den. Är det många som har åtalats eller är det fråga om flera brott ska domen innehålla en innehållsförteckning. Vi har inte heller en massa bilagor till domen utan klipper in allt som har betydelse i texten i domen. Vi använder rubriker med frågor som till exempel Ska NN dömas för stöld? Svaret kommer omedelbart därefter och en förklaring till det. Vi har nu riktlinjer för domskrivning. I dem finns exempel på krångliga, ålderdomliga ord som kan bytas ut mot modernare ord.

• laga kraft – domen kan inte längre överklagas
• förverkande – förstöras, överlämnas till staten
• yrkande – begäran
• bestrida – motsätta sig
• vitsorda – godta som rimligt, acceptera beloppets storlek
• ogilla åtalet – frikänna, NN ska inte dömas för
• påföljd – straff

Vi försöker också nu förklara juridiska begrepp på ett enklare sätt än tidigare. Artbrott förklaras till exempel med att det är ett brott av sådant slag som ofta medför ett kortare fängelsestraff.
För att kontrollera att vi nu skriver mer begripliga domar kommer vi att fortsätta göra brukarundersökningar och intervjuer och även granska varandras domar. Vi välkomnar också allmänhetens synpunkter på språket i domarna.