Att vittna är inte valbart – det är en samhällsplikt

samhällspliktvitevittna

”Vittnet kallas till sal 2”, ropar protokollföraren ut i högtalarsystemet. Jag har mina misstankar om att vittnet inte kommer att komma. Några dagar tidigare har nämligen hen ringt min kollega på kansliet och försökt ”boka av” tiden. Min kollega på kansliet förklarade dock för vittnet att förhandlingen inte kommer att ställas in, att det är en skyldighet att vittna och att om hen inte har laga förfall (giltig ursäkt) kommer hen att få betala 4 000 kronor i vite. Vittnet lovade då att komma. ”Ropa efter vittnet en gång till”, säger jag till protokollföraren samtidigt som jag reser mig upp och går ut ur salen för att leta efter vittnet. Det är tomt utanför salen. Jag ser några människor lite längre bort i korridoren. Jag går bort för att fråga om någon av dem möjligen är vittnet som ska till sal 2 men när jag är halvvägs där går de in i en annan sal. Jag går tillbaka in i förhandlingssalen och säger till parterna (den tilltalade, målsäganden, åklagaren, försvarsadvokaten och målsägandebiträdet) att vi ska försöka nå vittnet på telefon. Jag gör mig beredd för att med myndig stämma säga något i stil med ”Var är du? Du ska ju vara här och vittna idag. Vi sitter här och väntar på dig”. Vittnets telefon är dock avstängd. Precis när jag lägger på luren får protokollföraren ett mejl från kansliet som informerar om att vittnets kompis har ringt och meddelat att vittnet är för sjuk för att komma till rättegången samt att vittnet ska skicka in ett läkarintyg som bevisar detta. Jag försöker ringa på nytt men telefonen är fortfarande avstängd. Jag vet att förhandlingen nu måste ställas in eftersom vittnet är huvudbevisningen i målet. Men jag frågar i alla fall vad parterna tycker. Åklagaren (som begärt att vittnet ska höras) säger, precis som jag misstänkte, att vittnet måste höras eftersom vittnet ska peka ut den skyldige. Vittnets frånvaro är alltså hinder mot att fortsätta huvudförhandlingen. Huvudförhandlingen måste därför ställas in.

Samhällsplikt

Den ovan beskrivna situationen är baserad på verkliga förhandlingssituationer men bygger inte på ett enskilt fall. Den är inte på något sätt tillspetsad eller unik. Att vittnen och andra aktörer inte kommer till förhandlingar är något som sker dagligen i våra domstolar runt om i landet. Många kanske inte vet om att det inte är frivilligt att vittna. Att vittna är nämligen en samhällsplikt och det är viktigt att man kommer i rätt tid och till rätt plats, inte bara för att domstolen ska döma rätt, utan också för att en förhandling kostar samhället stora pengar. Om vittnet inte kommer kan, som vi såg ovan, rättegången få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan vittnet och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle. Ett annat alternativ är att fortsätta huvudförhandlingen en kort tid senare och hoppas att vittnet kommer vid det här tillfället.

För rädd för att vittna

Många som ska vittna känner ett visst obehag inför besöket i domstolen. Man kan till exempel känna en rädsla inför vad det är för frågor som kommer att ställas. Våra brukarundersökningar visar att många tror att förhöret liknar ett läxförhör i skolan och att det därför gäller att gissa sig till så många rätt som möjligt. Så är dock inte fallet. Ett vittne ska bara berätta vad hen minns från händelsen ifråga. Det handlar alltså inte om att man ska försöka svara på saker som man inte minns eller inte är säker på utan tvärt om är det ytterst viktigt att man bara berättar det man faktiskt minns och är säker på.
Även om man känner ett visst obehag inför besöket i domstolen brukar detta i allmänhet gå över under förhöret men om den som ska vittna är rädd för någon, till exempel den tilltalade i ett brottmål, eller om vittnet av någon annan orsak har särskilt svårt för att vittna när en viss person är närvarande kan domstolen bestämma att den person som vittnet är rädd för inte får vara närvarande under förhöret. Den här personen får då delta i rättegången genom att lyssna/se på förhöret från ett annat rum (medhörning/medseende). Det finns också möjlighet att vittna genom videokonferens. Det är domstolen som beslutar i vilka fall detta kan ske. Vittnet får då istället inställa sig vid en annan domstol eller myndighet och använda sig av domstolens eller myndighetens utrustning för videokonferens.
Jag har själv löst situationer där någon har varit rädd för att vittna genom att använda mig av medhörning eller videokonferens. Oftast kan det dock räcka med att jag som ordförande pratar med vittnet om varför hen känner rädsla och förklarar hur förhöret med vittnet kommer gå till. Det är ofta de små medlen som gör störst skillnad. En vänlig röst och ett vänligt ansikte är oftast tillräckligt för att vittnet ska känna sig trygg i förhörssituationen.
Vi på Södertörns tingsrätt tycker att det är ytterst viktigt att våra brukare känner sig trygga när de kommer till oss. Vi håller därför på att bygga ett vittnesrum där den som ska vittna kan sitta och vänta i lugn och ro. Vi erbjuder även vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång. Vår vittnesstödssamordnare Nathalie Hansdotter har tidigare bloggat om vittnesstödsverksamheten, läs hennes blogginlägg här:
Är du kallad som vittne till tingsrätten? | Domarbloggen

Giltig ursäkt

Precis som i fallet ovan blir den som inte kommer skyldig att betala vite eller, om det händer flera gånger, hämtas av polisen. Vittnet i det här exemplet påstod att hen var sjuk. Om man är för sjuk för att komma är det i och för sig en giltig ursäkt och man behöver inte betala vite. Det krävs dock alltid ett läkarintyg. De andra giltiga ursäkterna är avbrott i allmänna kommunikationer och någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse. Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt. Det är naturligtvis så att det kan vara väldigt besvärligt och ekonomiskt påfrestande att missa en arbetsdag. Den som vittnar i domstol har dock rätt till ersättning för sina eventuella kostnader för förlorad arbetsinkomst, resa till domstolen och uppehälle.

Hade vittnet giltig ursäkt?

Tror du att vittnet i ovan beskrivna situation skickade in ett läkarintyg som bevisade att hen hade en giltig ursäkt att inte komma till förhandlingen? Det är naturligtvis omöjligt att veta men man kan kanske misstänka att hen inte hade en giltig ursäkt eftersom hen några dagar tidigare försökt ”boka av” förhandlingen. I brist på läkarintyg hade vittnet fått betala 4 000 kronor i vite till staten och i nästa kallelse hade vittnet förmodligen kunnat läsa att om hen inte kommer riskerar hen att få betala ytterligare 8 000 kronor (så kallat förhöjt vite) eller att hämtas av polis.
Det skulle förstås kunna vara så att vittnet i själva verket var väldigt rädd för att vittna men inte vågade berätta det för oss. Det är därför väldigt viktigt att man som vittne tar kontakt med domstolen så snart som möjligt om man känner rädsla inför att vittna. Som jag beskrivit ovan kan vi erbjuda en rad åtgärder för att vittnen och andra aktörer ska känna sig trygga hos oss. För vittna det måste man göra förr eller senare. Det är inte något som man kan välja bort även om man har en väldigt beaktansvärd anledning till att slippa vittna.