Domstolen och media

Domstolen i mediamediamediedomarepressmeddelanden

De flesta människor kommer aldrig i kontakt med en domstol vare sig som part eller vittne. Ändå är det få som inte har en åsikt om domstolarna och deras arbete. En inte alltför våghalsig gissning är att människor i största allmänhet färgas av vad som skrivs i media om domstolarna. I slutet av 2008 kom den så kallade Förtroendeutredningen som tittade på frågan hur allmänhetens förtroende för domstolarna kunde stärkas. Utredningen pekade bland annat på att det är viktigt att domarkåren är lättillgänglig för medierna för att på så sätt säkerställa att den information som når medierna, och i förlängningen medborgarna, blir så allsidig och korrekt som möjligt. En allsidig och korrekt information skulle öka medborgarnas förtroende för domstolens roll och uppgift i samhället (SOU 2008:106 s. 243).

Men vad har hänt efter Förtroendeutredningen? En hel del på väldigt många domstolar vågar jag påstå. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Södertörns tingsrätt har arbetat med mediefrågor. Att redogöra för allt som har gjorts låter sig inte göras inom ramen för ett blogginlägg, men några nedslag är fullt möjligt att göra.

Mediegruppen

Efter att Förtroendeutredningen hade kommit med sin utredning startade tingsrätten en mediegrupp bestående av medarbetare från olika yrkeskategorier som alla hade det gemensamt att de tyckte att domstolarnas kontakt med medier var ett viktigt och spännande område. Det stod klart för oss som ingick i gruppen att media inte är så intresserade av domstolens vardag utan att intresset i huvudsak är fokuserat kring uppmärksammade mål, men att då är intresset väldigt starkt och intensivt. Ett möte med verksamma journalister gjorde att vi fick ökad förståelse för hur deras vardag ser ut och vad de särskilt uppskattar från domstolens sida. Samtidigt fick vi möjlighet att beskriva hur arbetet på domstolen fungerar och vilka överväganden vi måste göra i de mål som har stort medialt intresse. Det blev tydligt att tempot är mycket högt för journalister och att de snabbt vill kunna rapportera om ett uppmärksammat mål.

Vi behövde klara och tydliga riktlinjer för hur vi skulle hantera uppmärksammade mål och fasta rutiner som vi kunde hålla fast vid i stressiga situationer. Numera har vi en särskild checklista för uppmärksammade mål. Checklistan går i korthet ut på att ett uppmärksammat mål knyts till en domare och ofta också till en handläggare och en notarie på ett tidigt stadium. Den ansvarige domaren ger sedan information till media genom pressmeddelanden som publiceras på tingsrättens Twitter-konto, hemsida och Facebook-sida. Pressmeddelandena kan naturligtvis fungera som information också till allmänheten eftersom vem som helst kan besöka vår hemsida och konton på sociala medier.

Vad innehåller ett pressmeddelande?

Pressmeddelanden kan innehålla ett förhandlingsschema för att journalisterna ska veta under vilka dagar som en förhandling ska pågå, viktiga beslut i målet såsom exempelvis beslut i häktningsfrågan och inhämtande av en rättspsykiatrisk utredning. Pressmeddelandet innehåller kontaktuppgifter till domaren och på så sätt blir det lätt för journalister att veta till vem de ska vända sig. I samband med att domen meddelas skriver den ansvarige domaren också ett pressmeddelande i vilket det framgår hur utgången blev i målet. Det är också tänkt att den ansvarige domaren ska vara tillgänglig för intervjuer under dagen.

I dagsläget skrivs det ungefär trettio pressmeddelanden per år från Södertörns tingsrätt. Jag tycker att man kan märka att nyhetsrapporteringen har blivit mer korrekt och allsidig i och med att vi, precis som många andra domstolar, skriver fler pressmeddelanden. Men domstolen är samtidigt ingen nyhetsbyrå och vi ska inte vara den som skapar uppmärksamhet kring ett mål om det inte finns där sedan tidigare. Vissa mål är särskilt känsliga, exempelvis mål som rör ungdomar, och sådana mål ska vi behandla på ett sådant sätt att vi inte skapar uppmärksamhet i onödan. Det finns alltså en rad avvägningar att göra för den enskilde domaren inför ett pressmeddelande. Pressmeddelandena innehåller inte heller namn på enskilda personer utan det kan istället stå “En man har dömts för ett uppmärksammat mord i Bandhagen.”

Mediefrågor i vardagen

Med jämna mellanrum tar vi upp mediefrågor på de utbildningsdagar som vi har för olika personalkategorier och Domstolsverkets Presstjänst erbjuder medieträning inför intervjuer för de domare som önskar. Vår egen mediegrupp fungerar också som ett stöd för den domare som är intresserad av stöd inför en intervju. Numera upplever domare det som en naturlig del i arbetet att också kommunicera med media och svara på frågor.

Domarbloggen

Jag har tidigare påpekat att journalister mest är intresserade av uppmärksammade mål, men vardagen på en domstol är så mycket mer. I april 2016, efter förslag från Mediegruppen, startade tingsrätten därför Domarbloggen, den enda blogg som drivs av en domstol i landet. Vår lagman är ansvarig utgivare men inläggen skrivs av medarbetare från olika yrkeskategorier. Bloggen har under åren handlat om de olika yrkeskategorierna som arbetar på domstolen och om olika juridiska områden som vi har bedömt har ett allmänintresse, men den har också gett möjlighet för domare som har haft uppmärksammade mål att berätta mer om ett intressant rättsområde än vad som får plats i en tidningsintervju, se till exempel våra tidigare blogginlägg Världen flyttar in i våra domstolar, Får man hjälpa flyktingar att fly?, Vilken uppgift har domstolen i ett brottmål?, Fentanylmålet, ett på flera sätt speciellt mål, Flyktingspionage, vad är det?, Faran med att tala ut på sociala medier. Det är också möjligt för läsarna att komma med förslag på vad vi ska skriva om genom att kontakta Domarbloggen på vår mailadress sodertorns.tingsratt.domarbloggen@dom.se.

Mediedomare

Vi har dessutom bildat en särskild grupp av mediedomare på tingsrätten. Deras kontaktuppgifter och specialintressen framgår av tingsrättens hemsida Tingsrätten och media – Södertörns tingsrätt (domstol.se). Det är domare som är beredda att svara på allmänna frågor från journalister eller andra skribenter, exempelvis gymnasieungdomar som skriver ett skolarbete.

Pressträffar

I mål som har ett mycket stor medialt intresse händer det att tingsrätten håller en pressträff. I samband med att domen meddelas finns det därför möjlighet för de journalister som är intresserade att ta sig till tingsrätten för att lyssna på den domare som har dömt i målet. En pressträff är enbart till för journalister, men de journalister som kommer till pressträffen spelar in den så att allmänheten kan se den på teve eller webben.

En pressträff inleds med att den domare som har dömt i målet berättar om utgången i målet och varför rätten har dömt på det ena eller andra sättet. Därefter finns det möjlighet för journalisterna att ställa frågor. Efter pressträffen ställer domaren också upp på enskilda intervjuer. I samband med pressträffen publicerar tingsrätten också ett pressmeddelande som brukar innehålla en kort sammanfattning av domen.

Besök på domstolen

För den som inte är journalist finns det goda möjligheter att på egen hand bilda sig en uppfattning om domstolarnas arbete. De flesta förhandlingar är offentliga, det vill säga vem som helst kan besöka dem. Det finns dessutom möjlighet att komma till domstolen på ett särskilt studiebesök och med jämna mellanrum anordnar också Södertörns tingsrätt Öppet hus då vi berättar om vår verksamhet och svarar på frågor.