Lägesrapport från Sveriges Domstolars utvecklingssamarbete med Armenien

Armenienförtroendearbeteinternationellt samarbetemedia

I april 2022 inledde Sveriges Domstolar ett flerårigt samarbetsprojekt med Armenien för att höja förtroendet för domstolarna i landet. Sedan dess har svenska och armeniska domare tillsammans genomfört workshops, utbildningar, studiebesök och policy-arbete i både Armenien och Sverige.

Samarbetet inleddes med en förfrågan från den armeniska domar- och åklagarakademin om svenskt stöd för att förbättra deras utbildningsverksamhet. Detta skedde mot en bakgrund av en pågående reformprocess som Armenien befinner sig i, med en strävan mot att reformera samhället i en öppen och demokratisk riktning. En viktig del av denna reform är att öka förtroendet för rättsväsendet och projektet utformades därför för att stödja domstolarnas förtroendearbete.

Uppstarten

I april 2022 godkände Sida finansiering av projektet och därmed kunde lagmannen Björn Lindén åka ner till Jerevan där han numera arbetar i ett kontor beläget i domar- och åklagarakademins lokaler med sina två armeniska kolleger, projekthandläggarna Mariam Ayvazyan och Liana Ghazinyan. För genomförandet av aktiviteter använder sig projektet av korttidsexperter från Sveriges Domstolars expertbas för internationell verksamhet. Experterna är aktiva domare och domstolshandläggare från Sveriges domstolar samt experter från Domstolsverket som alla har internationell erfarenhet och bidrar vid genomförandet av aktiviteter på plats i Armenien eller i Sverige.

Projektkontoret i Jerevan: Liana Ghazinyan, Björn Lindén och Mariam Ayvazyan

Utbildningar

Under 2022 lade man ett flertal grundstenar för samarbetet genom undersökningar av attityder gentemot domstolarna, både inom domarkåren och med medierepresentanter. Genom enkätundersökningar, intervjuer och workshops kunde man klarlägga domarnas arbetssituation och den utvecklingspotential som finns för större öppenhet inom domstolarna. Mot denna bakgrund utformade experterna därefter ett utbildningspaket inom god domarsed, bemötandefrågor och domsskrivning som genomfördes under våren 2023. Utbildningarna genomfördes gemensamt av svenska och armeniska experter för både erfarna domare och domarkandidater under utbildning.

Utbildning i Yerevan i maj 2023 med de svenska experterna Anna Billing, hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge, och Susanne Allgårdh, t.f. chefsrådman i Attunda tingsrätt.

Domstolarna och medier

Mediernas rapportering har stor betydelse för allmänhetens uppfattning om domstolarnas arbete. Genom samarbete med det armeniska domarrådet etablerade man därför en arbetsgrupp av svenska och armeniska experter för att reformera hur armeniska domstolar ska kommunicera med mediarepresentanter. Projektet arrangerade två forum med armeniska domare och journalister, där de diskuterade hur kommunikationen mellan domstolar och media kunde förbättras. Svenska experter deltog för att beskriva den resa mot ökad öppenhet som Sveriges domstolar har genomfört och ge exempel på de arbetsmetoder vi använder, såsom pressmeddelanden och pressträffar. Detta ledde fram till ett förslag till ny reglering av de armeniska domstolarnas mediekommunikation som framhäver vikten av en proaktiv domarroll. Det färdiga förslaget behandlas just nu på remiss och förväntas bli antaget under hösten.

Konsultativt medieforum i Jerevan i april 2023.

Möten mellan svenska och armeniska domare

Framgångsrikt förtroendearbete måste genomföras både vid centrala institutioner och på varje enskild domstol. Samarbetsprojektet omfattar utbildning av domare och reformer av regelverket som sker parallellt med förbättrade rutiner för kontakten med allmänheten. Under hösten 2022 besökte armeniska domare Stockholm och fick genom besök på Domstolsverket och på Attunda tingsrätt möjlighet att med egna ögon se hur det svenska systemet fungerar i praktiken. Detta följdes upp under våren 2023 med att svenska domare och domstolshandläggare besökte två domstolar i Armenien och genom diskussioner och workshops med domstolspersonalen diskuterade hur man kan sätta i gång ett förtroendearbete i de egna domstolarna.

Delegation från Armenien i Stockholm tillsammans med Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och medarbetare.

Planeringen framåt

Uppstarten och den inledande fasen av Armenienprojektet har varit mycket positiv och det finns en stor vilja till vidare samarbete från både svenskt och armeniskt håll. Vissa tidiga resultat kan redan se, men det är tydligt att förtroendearbete i Armenien, liksom i Sverige, är ett långsiktigt åtagande. Den nuvarande projektfasen avslutas i februari 2024, men därefter är tanken att man ska ansöka om att förlänga projektet under ytterligare två-tre år. Arbetet kommer att bygga på en gradvis överföring av ansvar och ägandeskap till armeniska partners för att säkra hållbarheten i förtroendearbetet.