Domstolsutveckling inom ramen för Europarådet

CEPEJdomstolsutvecklingEuroparådetinternationellt samarbete

Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén på Domstolsverket är två av flera som är engagerade som svenska experter för arbetet inom Europarådets kommitté för domstolsutveckling eller the European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) som det heter på engelska.

Europarådets huvuduppgifter är att driva frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Något som kanske inte är lika känt är att det inom ramen för Europarådet även bedrivs ett omfattande arbete för domstolsutveckling. I det här inlägget ska Björn och Karin försöka förklara syftet med CEPEJs arbete och hur det går till.

Vad är CEPEJ och vad är syftet med kommittén?

Europarådets ministerkommitté startade CEPEJ år 2002 för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de europeiska rättssystemen och stärka allmänhetens förtroende för dessa system.

CEPEJ består av företrädare från de 46 medlemsstaterna i Europarådet och har följande uppdrag.

  • Föreslå praktiska lösningar när det gäller domstolarnas organisation som tar hänsyn till brukarna, det vill säga personer som av olika anledningar kommer i kontakt med domstolarna,
  • Möjliggöra ett bättre genomförande av Europarådets standarder på det rättsliga området,
  • Främja allmänhetens tillgång till en effektiv domstolsprövning, och
  • Erbjuda effektiva lösningar till stater för att förhindra kränkningar av rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid och på så sätt avlasta Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

På uppdrag av Justitiedepartementet företräder Björn Sverige och tar tillvara våra intressen vid CEPEJ:s plenarmöten som sker två gånger per år. På ett plenarmöte träffas företrädare för medlemsländerna och andra inbjudna för att diskutera arbetet under föregående år och planera inför nästa.

CEPEJ är också en viktig samtalspartner för det europeiska och internationella rättssamfundet, särskilt genom sitt samarbete med yrkesorganisationer som har beviljats observatörsstatus och dess nätverk av pilotdomstolar. En yrkesorganisation som har observatörsstatus har möjlighet att yttra sig och ge viktig återkoppling till CEPEJ.

Vad sysslar vi med i CEPEJ?

CEPEJ utvecklar konkreta förslag och verktyg som riktar sig till beslutsfattare och rättstillämpare med följande huvudsyfte.

  • Analysera hur rättssystemen fungerar och granska den offentliga rättspolitiken.

CEPEJ har inrättat en kontinuerlig utvärderingsprocess för jämförelse av hur rättssystemen fungerar i dess medlems- och observatörsstater. Denna process är unik i Europa och gör det möjligt att få en detaljerad bild av hur rättsväsendet fungerar genom insamling av uppgifter som både handlar om statistik och kvalité. Den ger också möjlighet att följa utvecklingen och inriktningen av den offentliga rättspolitiken i de olika staterna.

  • Få kunskap om och optimera hanteringen av domstolarnas omloppstider.

CEPEJ har utvecklat praktiska verktyg som riktar sig till domstolspersonal för bättre kunskap och hantering av domstolarnas omloppstider och statistik (SATURN Guidelines and checklist for judicial time management, Study on case-weighting systems, Handbook for the implementation of dashboards for courts),

  • Utveckla kvaliteten på bemötandet inom domstolsväsendet.

CEPEJ strävar efter att höja kvaliteten på bemötandet inom domstolsväsendet. Inom kommittén har man tagit fram riktlinjer, checklistor och handböcker på en rad områden, till exempel för brukarundersökningar, reducering av överbalanser och tillgänglighet inom domstolslokaler för att nämna några.

  • Följa moderniseringen av rättssystemen i syfte att förbättra deras effektivitet och kvalitet.

CEPEJ utvecklar verktyg som erbjuder en ram till medlemsstater som vill inrätta mekanismer för cyberjuridik eller för utnyttjande av artificiell intelligens (AI).

  • Underlätta genomförandet av europeisk standard på det rättsliga området.

CEPEJ analyserar effekterna av nuvarande europeisk standard på det rättsliga området (tillgång till rättslig prövning, verkställighet av domstolsbeslut, e-juridik, medling, etcetera) för att för att kunna föreslå förbättringsåtgärder.

  • Stödja medlemsstaterna i deras reformer av domstolsorganisationen.

CEPEJ erbjuder riktat samarbete till stater för lagstiftningsreformer eller omorganisation av rättsliga system. Många sådana program genomförs tillsammans med Europeiska unionen, till exempel i kandidatländer. Kandidatländer är länder som vill bli medlemmar i den Europeiska unionen men som för närvarande inte klarar alla de krav som ställs för ett medlemskap.

Nätverket för nationella korrespondenter och European Cyberjustice Network

Vartannat år publicerar CEPEJ en rapport som jämför och utvärderar de europeiska ländernas rättssystem. Rapporten bygger på en omfattande datainsamling i enkätform. I Karins uppdrag som så kallad nationell korrespondent ligger att samla in och sammanställa de uppgifter som Domstolsverket och övriga berörda aktörer inom rättsväsendet har ansvar för att rapportera. I uppdraget ligger dessutom ett ansvar att företräda Sverige vid de möten som hålls en gång per år i Strasbourg.

Karin är även kontaktperson för Sveriges räkning i European Cyberjustice Network, som förkortas ECN. Nätverket följer utvecklingen av rättsväsendenas digitalisering och AI-utveckling och utgör en mötesplats för utbyte av idéer och erfarenheter.

CEPEJ pilotdomstolar

Det finns också ett nätverk av pilotdomstolar som är öppet för medlemsstaterna. De svenska piloterna utgörs av Hovrätten för Västra Sverige och Södertörns tingsrätt. Företrädare för pilotdomstolarna träffas ett par gånger per år och bidrar till arbetet i CEPEJ. Nätverket ger en bättre förståelse för domstolarnas dagliga arbete och möjliggör utbyte av god praxis från rättssystemen i Europarådets medlemsstater.

Varför är arbete som utförs av CEPEJ viktigt för Sveriges domstolar?

Alla som är anställda inom Sveriges domstolar förutsätts på ett eller annat sätt att bidra till utvecklingen av arbetssätten inom domstolen. Det pågår ju sedan en lång tid ett ständigt förbättringsarbete på olika plan – inte minst när det gäller bemötande. Alla som leder och deltar i arbetet vill hitta bra och effektiva lösningar. Inom CEPEJ finns en enorm tillgång i form av förslag till lösningar och inte minst erfarenheter att ösa ur.

Vill du läsa mer om Europarådet och arbetet i CEPEJ?

Här finns en bra länk: Council of Europe European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) – European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) (coe.int)