Vad är en domsaga för något?

behörighetdomsagadomstol

En domsaga, eller domkrets som det också kallas, är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål. Södertörns tingsrätts domsaga omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun.

Det finns ett flertal bestämmelser i bland annat rättegångsbalken som reglerar frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp ett mål. I ett brottmål är huvudregeln att behörig domstol är den tingsrätt i det geografiska område där brottet begåtts. I tvistemål är ofta utgångspunkten att behörig domstol är tingsrätten inom det område där svaranden (motparten) var folkbokförd den 1 november föregående år. Om det däremot till exempel handlar om en tvist om en fastighet styrs istället behörigheten av inom vilket område fastigheten finns.