Skyddande av brottsling, ett brott mot allmän verksamhet

åklagarebrottsbalkendomstolpåföljdpolisskyddande av brottsling

Skyddande av brottsling är ett brott. Det kan röra sig om att någon förhindrar polisens arbete att utreda brott, så att en brottsling inte åker fast, eller att någon hjälper en person som dömts till fängelse så att hen slipper avtjäna sitt straff. Det här blogginlägget handlar om vad brottet skyddande av brottsling innebär, vad den som begår det här brottet kan få för straff och vilka avvägningar domstolen gör.

Brott mot allmän verksamhet

Brottsbalkens 17:e kapitel har rubriken Om brott mot allmän verksamhet m.m. Alla brott i det kapitlet handlar om ageranden som på olika sätt stör allmän verksamhet. I kapitlet finns till exempel brott mot olika tjänstemän, brott i samband med allmänna val och brott mot rättsvårdande myndigheters verksamhet, såsom övergrepp i rättssak. I kapitlet finns också brottet som det här blogginlägget ska handla om – skyddande av brottsling.

Skyddande av brottsling

I 11 § finns bestämmelsen om skyddande av brottsling och den ser ut så här:

Om någon döljer den som begått brott, hjälper honom eller henne att komma undan, undanröjer bevis eller på annat liknande sätt motverkar att brottet upptäcks eller att någon lagförs för det, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet är grovt döms för grovt skyddande av brottsling till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

  1. det har uppkommit eller funnits risk för betydande men för det allmänna, eller
  2. gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre var brottslig, döms till böter.

Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den som begått brottet, den brottslighet denne begått eller övriga omständigheter är att anse som ringa, utgör den inte brott.

Skyddande av brottsling innebär alltså att någon försvårar för polis, åklagare och domstol att upptäcka och lagföra någon som begått ett brott. Det innebär både att hjälpa någon att slippa bli åtalad och dömd och att hjälpa någon att slippa avtjäna ett straff. Det kan ske på olika sätt.

Att dölja brottslingen

För det första kan en brottsling skyddas genom att någon hjälper till att dölja hen, hjälper hen att undkomma eller på något annat sätt motverka att hen lagförs, det vill säga blir åtalad, dömd och straffad. Det kan exempelvis handla om att låta en brottsling gömma sig hemma hos en eller att skjutsa i väg en brottsling så hen blir svårare för polisen att hitta.

Att dölja brottet

En brottsling kan också skyddas genom att någon döljer själva brottet. Det kan ske genom att bevisning förstörs på olika sätt, exempelvis genom att gömma saker, såsom vapen, eller städa bort blodspår eller fingeravtryck. Det kan också handla om att göra nya, vilseledande, spår.

Försvåra för myndigheter

En förutsättning för att döma någon för skyddande av brottsling är att hens agerande motverkar att ett brott uppdagas eller beivras, alltså att brottet upptäcks och utreds eller att någon blir åtalad och dömd. I det enskilda fallet behöver det inte vara så att myndigheternas arbete har blivit svårare. Det är tillräckligt att agerandet typiskt sett är sådant att det försvårar för myndigheter. Det kan faktiskt till och med vara så att den som hjälper en brottsling klantar till det på något sätt, så att det i verkligheten leder till att det blir lättare för polisen att hitta brottslingen. Personen kan ändå bli dömd för skyddande av brottsling.

För att döma någon för skyddande av brottsling krävs att hen haft uppsåt till att den andra personen gjort just något brottsligt. Personen måste inte ha haft för avsikt att försvåra att myndigheterna får tag i den som begått ett brott, men personen måste ha förstått att det kunde bli resultatet av hens agerande.

Straff

För brott av normalgraden är straffet böter eller fängelse i upp till ett år.

Om den som skyddar en brottsling inte haft uppsåt till att den skyddade personen hade begått ett brott men det har funnits skäl för hen att anta det, är straffet i stället böter.

Grovt brott

Om brottet är grovt är straffskalan fängelse i mellan ett och sex år.

Om det har funnits risk för betydande men för det allmänna kan det blir fråga om grovt brott. Det kan då handla om hur agerandet inverkar på möjligheten att lagföra den brottslige, alltså hur effektivt skyddandet varit. Ett exempel på sådant agerande kan vara att hjälpa någon att fly till ett land där svenska myndigheter inte kan nå personen. Det spelar också roll hur allvarligt brott den person som någon skyddar har begått. Det är mer allvarligt att hjälpa en mördare att komma undan än en fortkörare.

Brottet kan också bli grovt om gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Det kan handla om ageranden som är systemhotande eller påverkar samhällets funktionssätt. Det betyder att agerandet kan påverka viktiga samhällsfunktioner, så att till exempel en myndighet inte kan utföra sitt uppdrag på rätt sätt. Det kan också handla om att brottet begåtts i organiserad form, systematiskt eller på annat sätt utförts på ett förslaget sätt. Vidare kan det vara fråga om brott som begåtts inom ramen för en kriminell miljö. Den situationen kan vara försvårande, även om den som skyddas begått ett mindre allvarligt brott.

Ansvarsfrihet och lindrigare straff

Ibland kan den som skyddar en brottsling faktiskt slippa straff. Domstolen tittar då på både relationen till brottslingen och vad brottslingen gjort. Här spelar det roll om relationen mellan de inblandade och det brott som begåtts gör att skyddandet kan anses försvarligt och ursäktligt. Det kan handla om nära släktingar som hjälper någon som begått ett brott som inte är alltför allvarligt. Om någon begått ett mycket allvarligt brott kan den som skyddar brottslingen inte gå fri från ansvar. Däremot kan en nära relation mellan en brottsling och den som skyddar brottslingen göra att mildare straff döms ut för den som gjort sig skyldig till skyddande av brottsling.