Hur hanterar vi mål om vårdnad, boende och umgänge på tingsrätten?

boendefamiljemålumgängevårdnad

Så här inleds målen

Frågor om vårdnad om barn, barnens boende och umgänge med barn tas upp av tingsrätten antingen när föräldrarna vill skiljas eller i ett eget så kallat vårdnadsmål när föräldrarna redan har skilts eller har varit sambor eller inte har någon relation med varandra. Föräldrar som är överens kan gemensamt ansöka om att tingsrätten beslutar i enlighet med deras överenskommelse. Men först måste socialnämnden i barnets kommun få yttra sig, så att tingsrätten kan vara säker på att överenskommelsen är den bästa för barnen. Därefter får föräldrarna en dom över vad de bestämt. Det hålls då ingen rättegång.
Om endast den ena föräldern ger in en ansökan om till exempel vårdnad så sker det i form av en stämningsansökan. Den andre föräldern får därefter möjlighet att svara på vad som begärs i ansökan. Sedan håller tingsrätten muntlig förberedelse, det vill säga har ett sammanträde med parterna och deras ombud. Om det behövs fattas ett tillfälligt (interimistiskt) beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Dessförinnan har tingsrätten frågat den aktuella socialnämnden, det vill säga deras familjerättsenhet, om det finns något i socialregistret som tingsrätten behöver veta om föräldrarna och barnen. Om det kommer fram konkreta uppgifter om att det förekommit våld, missbruk i hemmet eller andra omständigheter som kan innebära en risk för barnet kan tingsrätten också ta in så kallade snabbupplysningar från familjerätten. Då träffar familjerättssekreteraren föräldrarna och samtalar även med barnen om det är lämpligt. Detta görs för att tingsrätten ska få så mycket information som möjligt inför ett tillfälligt beslut om vårdnad, boende eller umgänge för barnets bästa.

Vad händer på den muntliga förberedelsen?

Vid den muntliga förberedelsen försöker tingsrätten få parterna att träffa åtminstone en tillfällig överenskommelse fram till dess målet ska avgöras. Man diskuterar också om det behövs ytterligare utredningar från socialtjänsten som hjälp för tingsrätten i den slutliga bedömningen. Den utredning som tingsrätten kan begära från familjerätten består av samtal med föräldrarna och besök i deras hem samt samtal med barnen. Vidare tar utredarna in information från till exempel barnens skola eller förskola. I de flesta fallen gör även utredarna en bedömning av vad som skulle vara bäst för barnen i fråga om vårdnad, boende eller umgänge. Det är nämligen barnens bästa som är avgörande när tingsrätten bestämmer frågor som gäller vårdnad, boende eller umgänge.
Tingsrätten kan också besluta om att föräldrarna ska gå i samarbetssamtal eller besluta om medlare för att hjälpa dem att komma överens. Samarbetssamtalen hålls på familjerätten och syftet är att föräldrarna ska nå en överenskommelse. Denna överenskommelse kan skrivas ner i ett avtal som föräldrarna och familjerätten skriver under. Då gäller detta avtal som en dom. I och med det kan föräldrarna ta tillbaka sin begäran vid domstolen och målet kan avslutas. Om föräldrarna går med på att en medlare försöker få dem att komma överens utser tingsrätten en sådan person utanför domstolen som har särskild kunskap på området. Läs mer om medlaruppdraget i tidigare inlägg i domarbloggen. https://www.domarbloggen.se/tag/medling/
Lyckas föräldrarna inte komma överens under den muntliga förberedelsen fattar tingsrätten ett interimistiskt beslut om det behövs och det till exempel finns en risk för att barnet annars far illa. Det beslutet gäller tills vidare och kan när som helst ändras under målets gång.

Huvudförhandling och dom i målet

När målet är tillräckligt förberett och eventuella utredningar har kommit in är det dags att avgöra målet. Tingsrätten håller då huvudförhandling (rättegång) där föräldrarna presenterar sin bevisning och argumenterar för sin sak. För det mesta består domstolen då av en yrkesdomare och tre nämndemän.

Målet avslutas med en dom där tingsrätten redogör för vad man kommit fram till är det bästa för barnet. Tingsrätten tar då hänsyn till om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En av föräldrarna kan få ensam vårdnad om barnet eller så anser tingsrätten att det ska vara gemensam vårdnad. I domen kan tingsrätten även reglera frågor om barnens boende, umgänge med ena föräldern och umgängeskostnadernas fördelning. Denna dom kan sedan överklagas men det krävs prövningstillstånd, det vill säga särskilda skäl, för att hovrätten ska ta upp målet till prövning.

Vad händer om ena föräldern inte följer domen?

När det finns en dom som inte längre kan överklagas och ena föräldern inte följer det som står där om till exempel umgänge har hen möjlighet att begära verkställighet av domen hos tingsrätten. Det betyder en ny rättegång som kan sluta med att tingsrätten beslutar om att parten till exempel måste följa domen med hot om att hen får betala ett vitesbelopp varje gång hen inte lämnar ut barnet för umgänge med den andre föräldern. I sista hand kan det också betyda att barnet ska omhändertas och lämnas över till den andra föräldern med hjälp av polis och socialtjänst.

Återkommande parter

Att det finns en dom eller ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge betyder inte att föräldrarna inte kan komma tillbaka till domstolen och begära ny prövning i de frågorna. Många av de vårdnadsmål vi har på tingsrätten består av föräldrar som en eller flera gånger tidigare har varit aktuella på tingsrätten. Konflikten mellan föräldrarna i dessa mål är oftast mycket hög. Erfarenhet och forskning visar att barnen i dessa familjer mår dåligt av ständigt pågående konflikter. Forskningen visar även att de här föräldrarna många gånger inte bara driver vårdnadsmål i domstolarna utan även förekommer i socialtjänsten i utredningar på grund av de orosanmälningar de gör mot varandra.

Ny metod för att få varaktiga lösningar på vårdnadskonflikter

För barnens skull är det viktigt att få fram en lösning av vårdnadsfrågan som är varaktig så att de inte ska behöva växa upp med den oro som vårdnadsmålen onekligen innebär för dem. Det bästa är naturligtvis om föräldrarna själva kan komma fram till en lösning som de tycker skulle vara bäst för barnen. En process i domstolen innebär ofta att gamla oförrätter dras upp och konflikten ökar. Tingsrättens dom innebär tyvärr inte alltid att föräldrarna är nöjda och att konflikten upphör. På Södertörns tingsrätt har vi därför efter norsk modell arbetat fram en metod att handlägga vårdnadstvister som innebär ett fördjupat samarbete mellan domstolen och familjerätten och hjälp till parterna att komma ur sin konflikt och hitta en lösning som fokuserar på barnens behov. Vi kallar denna metod Konflikt och Försoning.
I ett senare inlägg kommer jag att redogöra närmare för hur vi arbetar med Konflikt och Försoning. På tingsrättens hemsida kan du läsa våra riktlinjer för handläggning av familjemål och mer i detalj följa vår handläggning inte enbart av vårdnadsmål utan även av faderskapsmål.