Nämndemannakansliet

domstolsvärdarersättningnämndemannakansliet

Södertörns tingsrätt har ca 240 anställda och utöver vår egen personal har vi ca 360 nämndemän som tjänstgör och får ersättning för sitt arbete, som mest kan 70 av nämndemännen vara inne för tjänstgöring på en och samma dag.

Enligt lag måste rätten i vissa mål bestå av såväl en juristdomare som nämndemän för att tingsrätten ska vara behörig att döma i målet. Detta är särskilt vanligt i brottmål och familjerättsliga mål. I dessa förhandlingar och sammanträden består vanligtvis rätten av en juristdomare, som är ordförande, och tre nämndemän. Juristdomarens och nämndemännens röster väger lika tungt.

Nämndemän som tjänstgör i tingsrätt väljs i kommunfullmäktige efter nominering av de politiska partierna, men uppdraget som nämndeman är inte ett politiskt uppdrag. Den som vill bli nämndeman kan ta kontakt med ett politiskt parti och berättat om sitt intresse.  Om man är nyfiken på vad det innebär att vara nämndeman kan man besöka sidan www.blinamndeman.se

Sedan den 1 januari 2017 har Södertörns tingsrätt ett regionalt nämndemannakansli som hanterar bland annat schemaläggning och ersättningsyrkanden för Stockholmsområdets ca 1 400 nämndemän. I den regionala samverkan ingår Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter. Det här blogginlägget handlar om det arbete som nämndemanakansliet utför.

Vad gör nämndemannakansliet?

Vid nämndemannakansliet arbetar fem medarbetare som registrerar alla nya nämndemän och dessutom ansvarar för entledigande (avsättande) av nämndemän. Det är viktigt att nya nämndemän tas emot på ett bra sätt och att de får förståelse för sitt uppdrag. Nämndemannakansliet skickar därför inte enbart ut välkomstbrev till alla nya nämndemän utan de ansvarar dessutom för vissa utbildningar, exempelvis om hur en rättegång går till och vad som förväntas av nämndemännen som kommer till domstolen. Nämndemannakansliet schemalägger också alla nämndemän inför varje termin och ser till att nämndemännen vet när de ska tjänstgöra. Det är vidare nämndemannakansliet som betalar ut ersättningar till nämndemän som har tjänstgjort på någon av domstolarna i Stockholmsområdet.

Dessutom ansvarar nämndemannakansliet för administrationen av jouradvokater i Stockholms län (se vidare om helgjouren) och de som arbetar på nämndemannakansliet schemalägger alla advokater på olika helger då de måste vara tillgängliga och åta sig uppdrag. Det kan handla om att en jouradvokat behövs under ett polisförhör som måste hållas under helgen eller att en häktningsförhandling måste hållas under helgen och den som är misstänkt ska ha en offentlig försvarare vid sin sida.

Ersättningsfrågor till nämndemän

En nämndeman har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Varje år registreras och attesteras ca 20 000 arvoden och ersättningsyrkanden från nämndemän avseende arvoden, inkomstförlust och andra utlägg som uppkommer på grund av uppdraget. Under en sammanträdesdag i tingsrätten har en nämndeman rätt till arvode om 500 kronor per dag. Om nämndemannen tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas arvode istället med 250 kronor per dag.

Om en nämndeman har rätt till ersättning för inkomstförlust eller inte är en fråga som nämndemannakansliet måste utreda i varje enskilt fall. Den nämndeman som vill ha ersättning för inkomstförlust måste skicka in underlag som exempelvis deklaration och slutskattebesked samt ange hur inkomstförlusten har beräknats. En nämndeman som har en anställning kan styrka sin inkomstförlust genom att skicka in sin lönespecifikation där avdrag för förtroendeuppdrag framgår. Nämndemän som inte har fast månadslön utan är behovsanställda, kan i stället lämna annat underlag såsom intyg från arbetsgivare eller utredning som utvisar schemalagda pass som de behövt tacka nej till för att istället tjänstgöra i domstolen.  Nämndemannakansliet kontrollerar att beräkningen stämmer innan ersättningen betalas ut. Om något saknas eller är otydligt kan nämndemannakansliet be nämndemannen komplettera sitt anspråk.

Frågor till en av våra medarbetare

Det var en liten inblick i arbetet på nämndemannakansliet, men nu går vi vidare och ställer några frågor till en av våra administratörer på nämndemannakansliet

Hej! Hur länge har du arbetat med nämndemannafrågor?
Jag började arbeta med nämndemannafrågor i maj 2013, innan dess var jag domstolshandläggare. Jag började arbeta på Huddinge tingsrätt 2003.

Hur ser en normal dag på jobbet ut?

Det beror på vilken dag det är och vad det står på schemat. Om jag har hand om tillsättning av nämndemän till de olika förhandlingarna så börjar jag alltid med att läsa mailen om det har kommit in några sena förhinder och får efter det skaffa en ersättare. Som tur är har ju vi på Södertörn domstolsvärdar (20 stycken ordinarie nämndemän som arbetar som värdar på ett eget schema. Här kan du läsa mer om domstolsvärdarna) och då ringer jag till dem och kan snabbt boka in dem som ersättare. Sedan är det dags att uppdatera dagens mål för att se om något eller några mål är inställda eller om det har bytts salar med mera. Då behöver ju nämndemännen få en uppdatering om det.

Jag kontrollerar också om det har hänt några förändringar under veckan och skickar en kallelse till de nämndemän som ska tjänstgöra nästkommande vecka. Om det fattas nämndemän till de utsatta målen så skickar jag förfrågningar till de som har anmält att de kan sitta på extra ting. Sedan brukar det ringa ganska mycket och det är allt från nämndemän som har olika frågor till personal i huset eller från andra tingsrätter. Det gäller att ha kontroll på vad som händer i mailen och i systemet så att det alltid finns tillgängliga nämndemän till de mål som ska ha nämnd. Det kommer ju också ofta in beställningar på flerdagarsmål så man får skicka ut förfrågningar och sedan försöka få ihop en nämnd. Har jag andra saker att göra på schemat så gör jag på samma sätt, kontrollerar mail och åtgärdar det som har kommit in och ofta ringer det nämndemän som har frågor om sin ersättning eller tjänstgöring med mera.

Vad tycker du är roligast i ditt arbete?

Kontakten med nämndemännen och de andra tingsrätterna, sedan tycker jag om att hålla i utbildningarna, då får man ju chansen att träffa alla nya nämndemän. Det är dock lite annorlunda nu i corona-tider då alla utbildningar hålls digitalt, men vi har snabbt fått anpassa oss till den pågående pandemin.

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

Det är ersättningsfrågorna till nämndemännen. Det är så många olika anställningsformer och man vill ju att det blir rätt. Ibland är det mycket som ska gås igenom och kompletteras.

Något annat du vill tillägga?

Jag gillar när det är olika arbetsuppgifter. Charmen med det här jobbet är att det är så varierande och att man har kontakt med olika arbetsgrupper.  När man börjar på morgonen så vet man inte hur dagen kommer att sluta, det händer alltid något som man måste lösa.