Sveriges Domstolar startar utvecklingssamarbete för att stödja domstolsväsendet i Armenien

Armenienbemötandedomaretikinternationellt samarbeteJerevanSida

Sveriges Domstolar inleder ett flerårigt projekt för att stödja domarutbildning och domstolsutveckling i Armenien för att öka förtroendet för domstolarna i landet. Den 19 april sändes lagmannen Björn Lindén ut för att koordinera arbetet på plats i Jerevan.

Armenien har sedan den s.k. sammetsrevolutionen 2018 strävat efter att reformera samhället och statsinstitutionerna i demokratisk riktning. En viktig del av detta är ett självständigt rättsväsende som åtnjuter förtroende från allmänheten.

Efter en förfrågan om stöd från den armeniska domstolsakademin har Domstolsverket under de senaste två åren utrett möjligheterna för hur Sveriges Domstolar ska kunna bidra med expertis för att stödja det armeniska rättsväsendet. Framtagandet av projektet har bitvis stött på svårigheter, dels eftersom Armenien har haft en turbulent period med konflikten i Nagorno-Karabakh, dels eftersom coronapandemin har förhindrat resor till landet. Efter omfattande analys och diskussioner med armeniska företrädare från rättsväsendet, myndigheter och civilsamhälle har en projektplan för ett flerårigt utvecklingssamarbete utarbetats med målet att stärka förtroendet för domstolarna i landet. Sida har nu beslutat att godkänna finansiering för den första etappen av projektet med start i april.

Den armenisk domstolsakademin

Den armenisk domstolsakademin

– Efter två års förarbete känns det fantastiskt att nu kunna inleda vårt projekt i Armenien, säger Jonas Högström, chef för enheten för internationella relationer på Domstolsverket. Han fortsätter:

De armeniska domstolarna har inlett en resa mot ökad öppenhet och ökat förtroende som liknar den vi har sett i Sverige under det senaste årtiondet. Vi har mycket erfarenheter att bidra med till den utvecklingen och det kommer att bli väldigt intressant att arbeta med just förtroendeskapande åtgärder, eftersom de är ständigt aktuella även i vårt arbete inom Sveriges domstolar.  

Projektet kommer att ta en bred ansats för att stärka domaretik och bemötandefrågor för att domstolarna ska kunna möta allmänhetens förväntningar på en modern domstol. Särskilt fokus kommer dessutom att riktas mot hur domstolarna kommunicerar med media för att nå ut till allmänheten. Arbetet kommer att bedrivas genom såväl utbildningsverksamhet som stöd till förbättrade regelverk, riktlinjer och hjälpmedel. Huvudsakliga samarbetspartners är den armeniska domstolsakademin och det armeniska domarrådet. Två pilotdomstolar kommer även att knytas till projektet för att agera som goda föregångsexempel för de nya arbetsmetoderna.

Ett trettiotal experter från Sveriges domstolar och Domstolsverket har valts ut för att bidra genom korttidsinsatser. Tillsammans med armeniska kolleger ska de ta fram kurser och material, ge utbildningar samt diskutera metoder och utvecklingsområden. För att koordinera det svenska stödet på plats under det närmaste året sändes lagmannen Björn Lindén ut till Jerevan den 19 april. Han är placerad på den armeniska domstolsakademien och arbetar tillsammans med två armeniska kolleger.

– Det ska bli väldigt spännande att hjälpa det armeniska domstolsväsendet att öka allmänhetens förtroende genom att förmedla våra erfarenheter rörande dessa frågor och förhoppningsvis göra skillnad, berättar Björn Lindén. På det personliga planet är det naturligtvis väldigt spännande att lära känna ett nytt land genom att bo och verka där. I förlängningen tror jag också att det är berikande för Sveriges domstolar i stort att vi deltar i den här typen av utvecklingsprojekt.

Lagmannen Björn Lindén besöker en utbildning vid den armeniska domstolsakademien

Lagmannen Björn Lindén besöker en utbildning vid den armeniska domstolsakademien

Den första etappen av projektet kommer att bedrivas från april 2022 till december 2023 och projektet kommer därefter att genomgå en utvärdering inför en eventuell förlängning fram till december 2025.