Utbyte av erfarenheter i centrum vid internationellt expertmöte

biståndEUexpertmöteinternationellt samarbeteKosovo

I domarbloggen har vi tidigare berättat om olika delar av Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Arbetet är helt beroende av engagemang från medarbetarna inom Sveriges Domstolar i deras roll som experter. Deras erfarenheter från svenskt domstolsväsende är högt efterfrågade på den internationella arenan. Även om det många gånger är erfarenhet som domare som efterfrågas finns det ofta behov av expertis från andra personalkategorier i de insatser som görs. I Sveriges Domstolars internationella expertbas ingår därför utöver ordinarie domare även bland annat domare under utbildning, assessorer, domstolshandläggare, beredningsjurister och kommunikatörer.

Många experter genomför löpande kortare uppdrag i de biståndsfinansierade projekt som bedrivs inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. I dagsläget har Sveriges Domstolar sådana engagemang i Armenien och Bosnien-Hercegovina. I projekten finns också utsända långtidsexperter. Det finns även experter som är utsända på längre uppdrag inom missioner i den fredsfrämjande verksamheten. I de flesta fallen rör det sig då om missioner som bedrivs av EU inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Expertmötet – en möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration

I slutet av varje år bjuder Domstolsverkets enhet för internationella relationer in samtliga aktiva experter inom den internationella verksamheten till ett möte. Det brukar vara stor uppslutning vid arrangemanget och 2023 års möte utgjorde inget undantag med cirka 50 deltagare.

Det huvudsakliga syftet med mötet är att ge möjlighet till ett utbyte av erfarenheter mellan experterna och inhämtande av inspiration inför det fortsatta arbetet.

Expertmötet 2023 inleddes med välkomstord från Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén, som bland annat betonade domstolarnas roll i ett demokratiskt samhälle utifrån ett internationellt perspektiv. Därefter stod tillförordnande enhetschefen Ludvig Becking för en nulägesbeskrivning av den internationella verksamheten.

Programmet innehöll också gästföreläsningar av Richard Sannerholm, lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola och Elsa Håstad, ambassadör vid Utrikesdepartementet.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete berättade Richard Sannerholm om trender i biståndsvärlden, hur dessa har påverkat arbetet med rättsstatens principer och vad som har varit lyckat respektive mindre lyckat inom utvecklingssamarbetet på området.

Elsa Håstad, med sin breda erfarenhet inom biståndsområdet, talade om de övergripande prioriteringarna inom biståndet, om och på vilket sätt bistånd gör skillnad och vilka framgångsfaktorer som kan identifieras över tid. Vidare bjöd hon på en utblick när det gäller diskussionerna om EU:s eventuella kommande utvidgning.

Programmet innehöll även inslag där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter från sina internationella uppdrag. Bland annat bidrog Matilda Nilson och Alexander Fassihi med erfarenheter från arbetet vid missionen EULEX Kosovo, där de båda arbetat med att bevaka och rapportera om utvalda mål genom rättsprocessen.

Vid sidan av programpunkterna fanns det tid avsatt för experterna att utbyta tankar och reflektioner, vilket har efterfrågats av experterna vid tidigare sammankomster.

Vill du veta mer om Sveriges Domstolars internationella arbete?

Sveriges Domstolars internationella biståndsverksamhet – Sveriges Domstolar

Vad gör en utsänd långtidsexpert och projektsamordnare egentligen? | Domarbloggen

Veterandagen – Sveriges Domstolar var med! | Domarbloggen

Bosniensamarbetet – En framgångssaga | Domarbloggen