Välkommen till Södertörns tingsrätt på studiebesök

förtroendestudiebesök

Lag och rätt ingår i samhällskunskap för eleverna i årskurs 7. Ämnet kan säkert kännas teoretiskt för eleverna. Därför är det förståeligt att man på skolorna tar hjälp i undervisningen av oss som arbetar i rättsväsendet. De flesta förhandlingar i en tingsrätt är ju offentliga. Därför kan man besöka vilken domstol som helst och gå in i rättssalen och lyssna.
För att ett studiebesök ska bli meningsfyllt och eleverna ska förstå vad som händer under rättegången behöver de dock vägledning. Det är därför vi på Södertörns tingsrätt har skapat riktlinjer för studiebesök. Riktlinjerna avser alla studiebesök av grupper men de flesta grupper består av grundskoleelever. Det inträffar att vi även tillfrågas om vi kan ta emot elever i lägre årskurser. Vi har satt en gräns vid årskurs sju för att vara med på förhandlingar. Däremot tar vi gärna emot klasser med yngre elever. De får då träffa en domare i en tom rättssal. Domaren berättar för dem hur rättegången går till och de får ställa frågor.

Förberedelse för studiebesök på en rättegång

Vi vill gärna att man från skolan förbokar hos tingsrätten när man planerar ett studiebesök. Då kan våra medarbetare välja en förhandling som passar klassen bäst. Vanligtvis väljer vi ut förhandlingar där det inte är så allvarlig brottslighet och där juridiken inte är så svår att förstå. Det ska inte heller vara förhandlingar om till exempel sexualbrott där det ofta blir stängda dörrar och åhörarna måste lämna salen med hänsyn till de inblandades integritet. Är de åtalade ungdomar kan det också bli tal om att stänga dörrarna.
När man bokat in skolklassbesöket skickar vi den stämningsansökan åklagaren lämnat in till tingsrätten i det aktuella målet till läraren. Då kan läraren förbereda eleverna på vilket brott det är fråga om och vilken bevisning som kommer att läggas fram. Man kan också undersöka vad som krävs för att döma för brottet och vad det kan bli för straff om den åtalade döms. Tillsammans med stämningsansökan får läraren även en broschyr om brottmålsprocessen och tips om att besöka Sveriges domstolars hemsida och se en film som kallas för rättegångsskolan.

Skolklassen måste gå genom säkerhetskontrollen

Med undantag för åklagare och advokater måste numera alla gå igenom en säkerhetskontroll för att komma in på Södertörns tingsrätt. Det betyder att man går genom en larmbåge och att väskorna röntgas för att undersöka om man har farliga och otillåtna föremål med sig. Trots att vi har bett lärarna att informera eleverna om detta händer det att de har sådana föremål med sig. Många flickor har hårspray i väskorna. Det är inte tillåtet att ta med sig dem in och därför tar ordningsvakterna hand om dem medan eleverna besöker tingsrätten. De får sedan tillbaka dem. Det har också hänt att en elev har haft kniv med sig. Det är inte tillåtet att ha kniv på sig på allmän plats. Därför kallade ordningsvakten på polisen som tog kniven i beslag. Eftersom eleven var så ung så måste elevens föräldrar underrättas. Det studiebesöket var säkert inte roligt för eleven men samtidigt fick alla lära sig vad lag och rätt är i praktiken.
salstablå

Information före och efter förhandlingen

Den domare som ska vara ordförande under förhandlingen eller den medarbetare som ska föra protokollet möter skolklassen utanför rättssalen.  Då informeras de om ordningsreglerna och vilka aktörer som sitter på olika platser i salen. Det är viktigt att eleverna håller sig tysta och inte har telefonerna på så att de inte stör de andra i salen. Både målsäganden, den tilltalade och vittnena behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig när de får frågor och ska berätta vad de vet om saken.
salsbild
I mån av tid får eleverna efter förhandlingen sitta kvar i salen och ställa frågor till ordföranden, nämndemännen och kanske också åklagaren och advokaten.

Domen skickas till skolan

För att eleverna ska kunna se hur domstolen har kommit fram till sin slutsats skickar tingsrätten alltid domen till läraren. Den kan då utgöra underlag för lärarens undervisning om beviskrav och olika slags påföljder för brott samt vilka möjligheter det finns att överklaga. Eleverna får också möjligheter att diskutera hur de ser på det aktuella brottet och om straffet är rimligt eller inte.

Kunskap om domstolarna är viktig

Södertörns tingsrätt arbetar aktivt för att höja medborgarnas förtroende för domstolarna. Vi gör det genom att försöka bemöta alla som kommer i kontakt med domstolen utifrån de enskilda personernas behov. Vi strävar efter att använda ett begripligt språk både muntligt och skriftligt. Dessutom har vi en öppen attityd mot media och ger dem snabb och korrekt information i uppmärksammade mål.
Genom att vi på domstolen ger oss tid att informera ungdomar och svara på deras frågor tror vi att det skapar grunden för en förståelse hos dem om hur viktigt rättsväsendet är för samhället. Förhoppningsvis ser de också hur alla möts med respekt och inser att alla är lika inför lagen.