Dagsböter

böterdagsböter

I vårt straffsystem finns bara två sorters straff, nämligen böter och fängelse. De påföljder som kan dömas ut för brott är däremot fler, nämligen villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (rättspsykiatrisk vård, missbruksvård och de särskilda ungdomspåföljderna). Hur påföljdsbestämningen går till framgår av det tidigare inlägget Hur bestäms straffet, som du hittar här Hur bestäms straffet? | Domarbloggen.

Jag ska i det här inlägget kort redogöra för vad dagsböter är, hur de bestäms, hur de betalas och vem de tillfaller.

När väljs böter som påföljd?

Hur straffvärt ett brott är uttrycks som ett antal dagsböter eller ett antal dagar, månader eller år i fängelse. Om det så kallade straffmätningsvärdet motsvarar ett bötesstraff, det vill säga om det understiger allmänna fängelseminimum om 14 dagars fängelse, ska böter dömas ut. Böter kan aldrig ersättas av en villkorlig dom eller en skyddstillsyn.

Vad är dagsböter?

Dagsböter är ett straff som består av två komponenter, dels ett visst antal dagsböter som anger hur strängt domstolen ser på själva brottet, dels en storlek – eller en summa – på varje dagsbot som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation.

Huvudregeln är att en dagsbot ska motsvara en tusendel av den dömdes årsinkomst, efter att viss hänsyn tagits till förmögenhet, skulder eller försörjningsskyldighet.

Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kapitlet brottsbalken. Där framgår att antalet dagsböter alltid ska bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Om någon döms för flera brott till ett gemensamt bötesstraff får dock så mycket som tvåhundra dagsböter dömas ut.

Varje dagsbot ska därefter fastställas till minst 50 kronor och högst 1 000 kronor. Det betyder att lägsta dagsbötesstraff är 30 dagsböter om 50 kronor, alltså 1 500 kronor och högsta bötesstraff är 200 dagsböter om 1 000 kronor, alltså 200 000 kronor. Om det finns särskilda skäl får dagsbotens belopp jämkas, alltså sänkas, men det slutliga bötesbeloppet får aldrig understiga 750 kronor.

Ni kanske känner till att vårt påföljdssystem bygger på proportionalitet och som en följd av detta också på likvärdighet, konsekvens och förutsebarhet. En viktig grundprincip är att lika brott ska behandlas lika. När det gäller dagsböter kommer den principen till uttryck genom straffmätningen av antalet dagsböter. Lika allvarliga fall av till exempel ringa stöld ska föranleda samma antal dagsböter. Däremot kommer slutnotan se olika ut beroende på den dömdes ekonomi.

Om två personer har stulit varsitt par jeans för 700 kronor ska de dömas för ringa stöld till 80 dagsböter. Om den ene saknar inkomster kommer dagsboten att bestämmas till 50 kronor. Det sammanlagda bötesbeloppet blir då 80 gånger 50 kronor, eller 4 000 kr. Om den andre har en hög inkomst kommer dagsboten kanske bestämmas till 500 kronor. Det sammanlagda bötesbeloppet blir då 40 000 kronor trots att det varit fråga om lika allvarlig brottslighet.

Hur betalas dagsböter?

När en dom till dagsböter inte längre kan överklagas (det vill säga när domen vunnit laga kraft) skickar Polismyndigheten ett inbetalningskort till den som dömts. Betalningen av det sammanlagda bötesbeloppet ska göras inom 30 dagar från den dagen då domen får laga kraft. Om betalning inte sker i tid skickas en påminnelse ut. Om betalning ändå inte sker kommer lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan då mäta ut – alltså sälja – den dömdes tillgångar för att bötesbeloppet ska bli betalt. Skulden hos kronofogden är dessutom en offentlig uppgift som vem som helst har rätt att få reda på.

Böter som inte betalas kan i sista hand omvandlas till fängelse i lägst 14 dagar och högst tre månader. Det är domstolen som fattar ett beslut om omvandling efter en begäran från åklagaren. En bötesförvandling förutsätter antingen att det är uppenbart att den bötfällde ”av tredska”, alltså med flit, låter bli att betala sina böter trots att hen kan, eller att förvandling annars av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt.

Vart går pengarna?

När någon döms till böter tillfaller pengarna staten.