Det här är vår notarieförening!

notarieföreningnotarietjänstgöring

En speciell tid i arbetslivet

Det är lite speciellt att arbeta som notarie. Notarietjänstgöringen är en tidsbegränsad tjänstgöring som den som är klar med juristutbildningen kan söka till. Parallellt med det praktiska arbetet på domstolen erbjuds notarien utbildningar, både obligatoriska och frivilliga. (Se våra tidigare blogginlägg om att arbeta som notarie, 1, 2, 3). För många är notarietjänstgöringen kanske det allra första arbetet och eftersom notarietjänsterna finns utspridda över landets alla domstolar kan notarietjänstgöringen också innebära att man måste flytta till en annan ort och lämna både familj och studiekamrater. Som ett särskilt stöd för de notarier som arbetar på Södertörns tingsrätt finns det därför en notarieförening som drivs av notarierna och som både har fokus på arbetet och det sociala livet. I veckans blogginlägg kommer du att få veta mer om vår notarieförening. Vi som har skrivit inlägget heter Johanna Junel och Simon Pittuco och vi tillhör notarieföreningens styrelse.

Vad gör notarieföreningen?

Notarieföreningen vid Södertörns tingsrätt är alltså en sammanslutning för alla tingsnotarier vid tingsrätten, och vi är rätt många. För närvarande arbetar 56 notarier på tingsrätten och vi är fördelade på sex olika avdelningar.

Notarieföreningen har som ändamål att följa upp och utvärdera notariernas arbetsbörda och utbildning, framföra synpunkter på tingsrättens verksamhet beträffande notariernas situation med förslag på eventuella ändringar, skapa trivsel och sammanhållning mellan notarierna samt anordna aktiviteter med utbildnings- och fördjupningssyfte. Notarieföreningen träffas en gång i månaden och fungerar också som en kontakt med tingsrättens chef, vår lagman. Minst två gånger per termin träffar föreningen lagmannen och framför notariernas synpunkter. Föreningen representerar notarierna i frågor som rör vår arbetsmiljö och därför är den en viktig kontakt för lagmannen när det gäller det dagliga arbetet på tingsrätten.

Notarieföreningens styrelse sköter föreningens löpande verksamhet och arbetar för att föreningens ändamål uppnås. Styrelsen består av notarier från tingsrättens alla avdelningar. Den som vill vara med i styrelsen anmäler intresse för att vara med och i regel får alla plats. Om det någon gång har varit fullt (maximalt 16 personer enligt föreningens stadgar) har den som har längst tid kvar på tingsrätten fått avvakta nästa lediga plats. För att göra arbetet så effektivt som möjligt är styrelsen dessutom indelad i fem olika arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper är arbetsmiljögruppen, informations- och marknadsföringsgruppen, festgruppen, studiebesöksgruppen och notarieverkstadsgruppen. Det finns på så sätt möjlighet för de notarier som är med i notarieföreningens styrelse att arbeta lite extra med de frågor som var och en brinner lite extra för.

De olika gruppernas arbete

Arbetsmiljögruppen arbetar bland annat med att granska och vid behov förbättra notariernas arbetsmiljö. Detta kan innebära att ta fram stöddokument och lathundar som underlättar notariernas vardag. Det senaste dokumentet som styrelsen har tagit fram är ett dokument som förtydligar vad notarier är behöriga att göra med respektive förordnande. Under notarietiden finns det tre förordnanden som en notarie får vartefter notarien uppnått tillräckliga kunskaper. Ibland är det inte helt lätt att veta var gränsen för de olika behörigheterna går, varför detta stöddokument förhoppningsvis kommer att hjälpa oss notarier i vår vardag.

Informations- och marknadsföringsgruppen hälsar nya notarier välkomna till tingsrätten och följer några månader senare upp hur notarierna trivs på tingsrätten.

Festgruppen anordnar sociala aktiviteter för notarierna, såsom afterwork-tillställningar och notarieresor. Det är notarierna själva som bekostar resorna och fokus är alltid att försöka hitta så billiga resor som möjligt för att så många som möjligt ska kunna följa med. Senast bar det av till Krakow!

Studiebesöksgruppen anordnar studiebesök för notarierna. Notarierna har bland annat besökt häktet Huddinge, rättspsykiatrin Helix, tullen på Arlanda och Högsta domstolen. Vi försöker att hitta studiebesök som har anknytning till vårt arbete på domstolen och vi är så klart intresserade av förslag också från de notarier som inte är med i styrelsen.

På Södertörns tingsrätt har vi dessutom något som kallas notarieverkstad. Det ska ses som ett komplement till de kurser som alla landets notarier får gå under sin notarieutbildning. Vi försöker att välja ämnen att fördjupa oss i som inte tas upp på notarieutbildningens kurser eller som vi helt enkelt vill veta ännu mer om. Notarieverkstadsgruppen anordnar seminarier för notarierna som de ska kunna ha hjälp och stöd av i sitt vardagliga arbete. Notarierna har bland annat fördjupat sig i ungdomspåföljder och frågor som rör verkställighet av påföljder samt vad försvararrollen innebär i praktiken. Nu närmast ska en representant från Överförmyndarnämnden prata om deras verksamhet när det gäller gode män och förvaltare och lite längre fram ska en rådman från tingsrätten prata särskilt om sekretessfrågor. En särskild notarieverkstad som handlar om ersättning till tolkar finns det också planer på.

Notarieföreningen har en viktig roll

Att vara notarie på Södertörns tingsrätt är väldigt roligt och lärorikt. Det är dessutom så att man skaffar sig vänner för livet under sin tid som notarie. Notarieföreningen har en viktig roll inte minst vad gäller det sociala eftersom den bidrar till att notarierna träffas och lär känna varandra över avdelningsgränserna. Det är viktigt, men inte helt självklart, att man gör det på en så stor arbetsplats som Södertörns tingsrätt som ju är en av landets största domstolar. Vidare ger arbetet i notarieföreningens styrelse oss notarier möjlighet att påverka vår notarietid såväl vad gäller arbetsmiljön som den sociala samvaron efter jobbet!