Proportionalitetsbedömning vid häktning – vad innebär det?

häktningproportionalitetsbedömning

När rätten kommit fram till att det finns skäl för häktning måste rätten alltid göra en proportionalitetsbedömning. Häktning får nämligen bara ske om skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som det innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse (se 24 kap. 1 § rättegångsbalken). Enklare uttryckt kan man säga att häktning bara får ske om skälen för häktning (till exempel att förhindra att den misstänkte försvårar utredningen) väger tyngre än de negativa konsekvenser som häktningen kan medföra för den misstänkte eller andra motstående intressen (till exempel att ett barn inte får träffa sin förälder eller att den misstänkte riskerar att förlora sitt jobb).