Häktning av barn

barnhäktningHVB-hemKriminalvårdenSiS

I Sverige kan bara den som fyllt 15 år dömas för ett brott. För den som är yngre än 15 år finns möjlighet att föra en så kallad bevistalan, vilket vi tidigare skrivit om här på bloggen När barn är misstänkta och utreds för brott | Domarbloggen

Myndighetsåldern i Sverige är 18 år och alla som är yngre än 18 år är och ska betraktas som barn. Trots detta kan ett barn både anhållas och häktas. Lagen ställer dock upp särskilda krav för detta.

Det krävs synnerliga skäl för att häkta barn

Bara om det finns synnerliga skäl får ett barn anhållas eller häktas. Ordet synnerliga är ett ord som används i lagtext när det ställs mycket höga krav för att en åtgärd ska få användas. Man skulle också kunna uttrycka det så att utgångspunkten är att ett barn inte får frihetsberövas.

Betryggande övervakning

Om det finns synnerliga skäl för en häktning måste ytterligare bedömningar göras. Eftersom en häktning är mycket ingripande och detta normalt inte ska ske mot barn får häktning bara ske om det är uppenbart att någon annan betryggande övervakning inte kan ordnas. Domstolen måste alltså bedöma om det finns några andra åtgärder som kan vidtas och som skulle innebära att de skäl som gör en häktning nödvändig försvagas eller helt försvinner.

För barn handlar detta ofta om att bedöma om en placering genom socialnämnden på till exempel HVB-hem eller inom SiS kan bli aktuellt. Många gånger är detta dock inte möjligt eftersom ett av de skäl som åklagaren lägger fram för häktningen är att den misstänkte inte ska ges möjlighet att kontakta andra personer. En sådan kontakt kan nämligen ibland medföra risk för att bevis förstörs eller röjs undan och personer som ännu inte hörts av polisen kan påverkas att lämna felaktiga uppgifter.

Det är åklagaren som har skyldigheten att utreda och redovisa alternativa placeringar för domstolen. Ofta består detta i att åklagaren inhämtar och redogör för uppgifter från socialnämnden. Vid häktningsförhandlingen får givetvis även den misstänkte yttra sig i frågan innan domstolen fattar sitt beslut.

Tidsfrist för häktning

För den som är under 18 år när ett häktningsbeslut meddelas står det i lagen att häktningen normalt inte får gälla under längre tid än tre månader. Detta är dock ingen absolut gräns utan häktningen får gälla under längre tid än så om det, som det står i lagen, finns synnerliga skäl. Det är alltså samma uttryck som krävs för att häkta en person under 18 år men det är inte automatiskt så att det alltid finns synnerliga skäl för att gå över tidsfristen. I stället ska den bedömningen göras utifrån andra omständigheter, såsom vad det rör för brott och hur komplicerad utredningen är.

Tiden i häkte

Ett häkte är givetvis inte en särskild trevlig miljö. För den som sitter med restriktioner innebär det normalt att personen är inlåst i sin cell 23 av dygnets 24 timmar. Personen får bara träffa sin advokat och personalen som arbetar på häktet. Besök kan ske men bara efter godkännande av åklagaren och Kriminalvården.

För barn gäller dock särskilda regler. Häkteslagen säger nämligen att barn ska ha rätt att vistas tillsammans med personal eller andra personer under minst fyra timmar varje dag.

Nuvarande läge

Som många säkert har läst eller hört i media är överbeläggningen inom Kriminalvården mycket stor. Det betyder att många som häktas inte får plats på ett häkte som lagen kräver utan får stanna kvar under en viss tid i polisens arrester. Där finns dock inte samma möjligheter till isoleringsbrytande åtgärder som inom Kriminalvården. Även för Kriminalvården har den stora ökningen av antalet häktade barn de senaste åren inneburit att det uppstått svårigheter att ge barnen möjlighet att vistas tillsammans med andra under den tid som lagen kräver. Detta är omständigheter som domstolen kan beakta när den beslutar om en häktning framstår som en rimlig åtgärd och om det under utredningstiden finns tillräckliga skäl för att en häktning ska bestå eller om andra åtgärder framstår som en tillräckliga i det enskilda fallet.

Läs mer om SiS: Frågor och svar om SiS – SiS – Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se)